!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Regler för ombyggnad

Av styrelsen 17 juni 2009 antagna

Regler för ombyggnad

(plus något senare tillägg)

Bostadsrättsföreningen Flytdockan-1 äger fastigheten. Bostadsrättshavaren äger en andel i föreningen, vilket ger rätt att nyttja en viss lägenhet under obegränsad tid.

Förenklat betyder det att den enskilde bostadsrättshavaren har stor frihet att utforma sin bostad efter egen smak. Bostadsrättshavaren har samtidigt skyldighet att sköta underhåll och reparationer inom bostaden.

Å andra sidan har föreningen (genom styrelsen) skyldighet att se till att fastigheten fungerar och att huset inte förfaller. Styrelsen har medlemmarnas uppdrag att agera som fastighetsägare, både mot medlemmar och hyresgäster men också mot myndigheter och entreprenörer.

Stadgarna beskriver tämligen utförligt vad bostadsrättshavaren ansvarar för, och vad föreningen ansvarar för. Reparationer och underhåll som endast berör en enskild bostad ska bostadsrättshavaren sköta om på egen bekostnad, medan sådana åtgärder som berör flera bostäder eller gemensamma delar av fastigheten ska skötas av föreningen.

Föreningen har exempelvis ansvar för yttre underhåll, gemensamma utrymmen och markytor i anslutning till husen, men också för vattenledningar, avlopp, el och värme som tjänar flera lägenheter.

Eftersom föreningen har ansvar för fastighetens skick krävs styrelsens tillstånd för större förändringar. Det kan gälla att ta bort en vägg, större elinstallationer eller nya vattenledningar i kök eller badrum.

Använd blanketten Ansökan om ändring av lägenheten vid förändringar av lägenheten!

Somliga åtgärder förutsätter bygglov. Det är styrelsen som söker bygglov, på bostadsrättshavarens uppmaning. Eventuella kostnader för byggnadslovet betalas av bostadsrättshavaren.

Bostadsrättshavare som anlitar entreprenörer av något slag ska se till att styrelsen får en kopia på entreprenörens ansvarsförsäkring innan arbetet påbörjas.

Om en felaktig (otillåten) åtgärd skadar fastigheten eller medför störningar ska bostadsrättshavaren stå för kostnaderna.

Balkongtaken får målas med färgen stockholmsvitt, men inte i annan kulör. Det är viktigt att använda färg som är anpassad till underlaget (betong eller trä), så att takkonstruktionen inte skadas. Även hyresgäster får måla, på egen bekostnad. Den som målar ansvarar för eventuella skador på fastigheten - kolla med styrelsen om du är osäker på vad som gäller!

Byggavfall ska bostadsrättshavaren själv ta hand om. Lämnas enklast hos någon av kommunens återvinningscentraler, den närmaste finns i

Östberga
Bussens väg 2, Huddingevägen/Sockenvägen
telefon 08-508 465 40

eller anlita

Företaget BigBag, www.bigbag.nu , som tillhandahåller stora plastsäckar för grovavfall och hämtar säckarna efter överenskommelse.

En vanlig badrumsrenovering kräver två borttransporter. Dels efter någon vecka när det gamla är utrivet (bilningsmassor, badkar, toastol, handfat mm), dels  när arbetet är slutfört (emballage och byggrester). I väntan på borttransport ska byggavfallet placeras i anslutning till papperscontainern vid infarten till 145/147, dock inte på trottoaren.

El kan med hjälp av behörig elektriker dras om i bostaden. Förändringar ska dokumenteras skriftligen, rapporten ska lämnas till styrelsen.

Golven har en speciell konstruktion för luftning (platonmattor, spånskivor och särskilt utformade socklar). Denna konstruktion får absolut inte förändras i samband med iläggning av nya golv. (Anders Säflund, 145:an, som är golvexpert till yrket, svarar gärna på frågor. Tel dagtid 0706-36 36 19.)

Inglasning av balkong sköter medlemmen själv, på egen bekostnad och efter anmälan till styrelsen. Föreningen (som är fastighetsägare) söker och betalar bygglov. Detta gäller alla balkonger, även de som ligger högst upp och därför har ofullständigt tak eller saknar tak.

Spisfläkten är känslig. Det är strängt förbjudet att installera en vanlig köksfläkt och ansluta denna till frånluftkanalen, eftersom detta stör ventilationen i hela fastigheten. Matos kan bl.a. pumpas in till grannarna. Däremot går det att ta bort spiskåpan och installera en kolfilterfläkt med lokal cirkulation. Detta förutsätter styrelsens godkännande. Arbetet ska utföras av en fackman och dokumenteras skriftligt.

Störande arbeten bör utföras vardagar 07.00 - 20.00 samt lördagar och söndagar 10.00 - 17.00.

Ventilationen är justerad så att den ska fungera i hela huset. Alla förändringar förutsätter styrelsens medgivande. Om förändringen leder till att systemet åter behöver justeras ska bostadsrättshavaren stå för kostnaderna.

VVS-arbeten ska utföras av behörig fackman. Arbetet ska dokumenteras och rapporteras till styrelsen.

Vid alla renoveringar där vatten är inblandat (varmt, kallt, värme till elementen, avlopp) ska du kolla att entreprenören är försäkrad. Det är mycket viktigt! Vattenskador är väldigt kostsamma, och juridiken är snårig.

Väggar som inte är bärande (gips) är ofta problemfritt att flytta eller riva. Dock kan elkabel och ventilation påverkas. Kontakta styrelsen vid tveksamhet. Det är bostadsrättshavaren som ska bevisa att väggen inte är bärande.

Väggar som är bärande (betongväggar) får inte förändras utan styrelsens godkännande. Kostnaden för eventuella hållfasthetsberäkningar ska betalas av bostadsrättshavaren.

Värmesystemet är en del av fastigheten. Rör och värmeelement får inte tas bort eller flyttas utan styrelsens medgivande.

Våtrum ansvarar bostadsrättshavaren för, såväl ytskikt som tätskikt samt golvbrunnen. Renovering ska dokumenteras och meddelas styrelsen. Anlita hantverkare med behörighet!

Tips: Kolla gärna information om våtrum med AB Svensk Våtrumskontroll, http://www.gvk.se/hem/start.asp

Det går inte att skriva regler om alla tänkbara situationer. Om du funderar över något i samband med underhåll eller renovering: kontakta någon i styrelsen!

Tvist

Om det uppstår tvist mellan medlem och föreningen gäller i första hand stadgarna och i andra hand bostadsrättslagen.

I tredje hand följer regler enligt detta dokument.

Blankett för ansökan om tillstånd att ändra i bostaden.

Läs mer om …

varför golvlisterna ska vara ventilerade (Flytspackel med kasein, pdf)

Förtydligande om golvens ventilation

Inglasning av balkong

Problem med vattencirkulation

Se upp vid byte av golvbrunn!

Styrelsen