Alla har ansvar

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Det innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna?

Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller även för hyresgäster och andrahandshyresgäster.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du ska få bo kvar (förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning). När det gäller störningar och försenade eller uteblivna betalningar av avgifter kommer styrelsen att begära att den som inte fullföljer sina skyldigheter gör detta. Om medlemmen eller hyresgästen trots det inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Allmän aktsamhet

Var rädd om och vårda föreningens egendom väl! Kostnader för underhåll och reparationer betalas av oss alla gemensamt. Om akut skada inträffar i huset så ta i första hand kontakt med fastighetsskötaren (se anslag i porten eller på hemsidan) eller någon i styrelsen. Var sparsam vid vattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt packning när kranen droppar, låt inte toaletten stå och rinna, åtgärda omgående.

Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen.

Kostnader för vatten och el i gemensamma utrymmen betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

Säkerhet

 • Kontrollera att ytterporten går i lås efter in- och utpassering.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
 • Lämna inte källardörrar olåsta.
 • Var försiktig med eld.
 • Lägenheten ska vara utrustad med brandvarnare.
 • Ingenting får förvaras i entréer och trapphus, enligt direktiv från brandmyndigheten.
 • Marschaller är inte tillåtna.

Avlopp

I toaletten får endast nedspolas

 • sådant som lämnar kroppen (kiss, bajs, kräkningar),
 • toalettpapper (alltså inte hushållspapper, servetter, bomull, bomullstops mm …).

Allt annat är absolut förbjudet att spola ut. Inte heller kemikalier eller så kallade propplösare, kaustiksoda och andra huskurer är tillåtna. Detta gäller samtliga avlopp.

Balkonger

 • Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket.
 • För inglasning av balkong krävs tillstånd av styrelsen samt bygglov.
 • Markiser kan - efter styrelsens godkännande - sättas upp på balkongen om de inte innebär ingrepp i fastigheten. Vindskydd får ställas upp om det inte innebär ingrepp i fastigheten.
 • Parabolantenn kan - efter styrelsens godkännande - sättas upp på balkongen. 

 

Balkonger får inte användas för

 • skakning av mattor; dukar och sängkläder
 • grillning. Elgrill är dock tillåtet att använda.

Gårdar, trapphus och källarförråd

 • Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut och tas in.
 • Gårdarna får inte belamras med skräp, packlådor, cyklar etc.
 • Matning av fåglar och andra djur är inte tillåten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.
 • Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning!
 • Cyklar ska förvaras i cykelrum eller i cykelställ på gården. Barnvagnar förvaras hemma eller i källarförrådet.
 • I källaren får personliga tillhörigheter förvaras endast i det egna källarförrådet. Gångarna ska hållas fria och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källaren!
 • Det är inte tillåtet att förvara saker på vatten och avloppsrör i sitt källarförråd eftersom det ökar risken för vattenskador.

Rökning

Det är förbjudet att röka i trappan, hissen, i källaren eller i andra gemensamma utrymmen. Rökning på balkong är tillåten, men ska ske med hänsyn till grannarna.

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten.

Skyldigheten gäller i lägenheten och på balkongen, men också i gemensamma utrymmen som trapphus, källargångar och hiss, och på gården.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du kommer att störa. Försök alltid att lösa eventuella problem genom att prata direkt med den som berörs.

 

Om reglerna
Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 15 oktober 2014 att gälla från och med samma dag. (Uppdaterade avseende förvaring av saker på vatten och avloppsrör efter styrelsemöte den 26 augusti 2020).

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du välkommen att kontakta styrelsen.