Styrelserapporter

Avlopp, hissar, trapphus och gårdar ska rustas upp

* Den nya underhållsplanen är nu klar, och finns på hemsidan under "Aktuellt" i vänsterspalten; klicka på "Underhållsplan".

Underhållsplanen är en checklista över vad styrelsen bör hålla ögonen på. Planen är inte en förteckning över fattade beslut.

Den stora skillnaden mellan den nya planen och den förra gäller år 2010, där satsningarna har ökat från 755 000 kr till 2 255 000 kr.

Det beror på att styrelsen planerar följande åtgärder:

Avloppet. Styrelsen har hittat ett företag som sköter avloppen så att framtida stambyte skjuts upp 10-20 år. Det förutsätter en större insats än planerat i år. Åtgärden är beslutad.

Hissarna. Behöver av juridiska och andra skäl renoveras senast 2012. Styrelsen vill genomföra renoveringen redan i år och på så sätt minska kostnaderna för reparationer. Upphandlingen är ännu inte klar.

Trapphusen. Alla fyra trapphusen och hisskorgarna ska målas om. Beslutat, men upphandlingen är ännu inte klar.

Gårdarna. Styrelsen vill öka trivseln runt omkring och emellan husen. Ännu inga beslut.

Även för 2012 ökar underhållet jämfört med den tidigare planen, från 475. 000 till 1 175 000 kr. Orsaken är dels nya golvbrunnar och tätskikt i de sex hyreslägenheterna som föreningen har skyldighet att underhålla, dels upprustning av den gemensamma belysningen i trapphus och källargångar vilket förhoppningsvis leder till minskad elförbrukning.

* Fiberkabeln. Styrelsen har sagt ja till en modell som kostar 400.000 kr, och som ryms inom budgeten.

* Samtliga värmeelement ska få nya ventiler med termostat. Många av de gamla ventilerna har slutat att fungera. Avsikten är att kostnaden för värmen ska minska, samtidigt som inomhustemperaturen ska bli mer stabil.

* Det har varit många stopp i sopnedkasten under vintern. Orsaken är att sopsugen (som är gemensam för hela området) inte har klarat snö och kyla. Stopp i sopnedkasten ska anmälas till Driftia (08-744 44 33).

* Det har samlats mycket snö på balkongtak, och kanske även fläckvis på hustaken. Besiktning och eventuell skottning är beställd.

* Alla fyra entréerna har numera gemensam portkod. Avsikten är att underlätta för barn och andra som behöver gå mellan portarna.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1