Styrelserapporter

Varvseken och badbryggan blir kvar. OpenNet jobbar med fiberkabeln.

* Föreningen Varvseken är räddad, åtminstone för de tre kommande åren.

Det är Varvseken som förvaltar gemensamhetslokalen, badbryggan och utomhusgrillar, och som sköter viktiga kontakter med kommunen om stigar och markytor. Verksamheten kostar traktens bostadsrättföreningar 50 kr/lägenhet/månad. Brf Ekensbergs Udde har länge haft en vacklande inställning till arrangemanget och har under någon tid avstått från att betala.

Nu har Uddens medlemmar slagit fast att de vill ha kvar Varvseken!

* Fiberkabeln har åter krånglat, på ett nytt sätt. Tidigare har hela fastigheten understundom varit utslagen, men nu är det ett begränsat antal hushåll som haft problem av och till. OpenNet känner till problemen och söker en lösning.

* Is och tjäle har gett vika för blommor och grönt på gårdarna. Det kommer mer - förnyelsen fortsätter.

* Omröstningen om pergolornas nya färger rycker allt närmare. Ombyggnaden beräknas starta 1 juli.

* Trappan mellan husen ner mot sjön ska repareras, och slänten bredvid ska snyggas till. Med hjälp av buskar hoppas vi att kunna förhindra fortsatt markförstöring där.

* Det finns drygt tiotalet dagvattenbrunnar runt våra hus. Ingen vet när de senast rensades. Efter diverse förfrågningar hos experter bestämde styrelsen att låta saken bero, och att hålla brunnarna under uppsikt vid sommarens skyfall.

* Bekämpning av mås på taken har diskuterats. Då ingen boende högt upp har klagat avstår vi från måsbekämpning.

* Det kan finnas anledning att ändra några detaljer i stadgarna. Exempelvis skulle det vara praktiskt att fritt kunna välja revisor, även om denne inte är auktoriserad eller ”godkänd”. Den som har synpunkter på någon bestämmelse i stadgarna kan höra av sig till styrelsen!

* Låneräntan ska vi försöka pressa, nedåt!

* Kattspillning i sandlådan på gård 141-145 har väckt irritation. En kattägare har därför försett sandlådan med ett skyddsnät som är lätt att plocka bort när barnen ska leka.

* Ventilationen i hela fastigheten kan behöva rengöras för att den ska fungera så som den ska. Undersökning pågår.

* Utomhusbelysningen Skulle kunna göras billigare genom byte till mer energisnåla lampor. Undersökning pågår.

* Styrelsens möten under hösten är nu inlagda i kalendariet på hemsidan.

* Fastighetens vattenförbrukning har minskat sedan fritidshemmet Gräsanden kopplades bort från vår ledning, från 9 000 kbm/år till7 500 kbm/år. Det är bra. Om vi minskar förbrukningen till 6 000 kbm/år kan vi byta till ett billigare abonnemang.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!