Styrelserapporter

Ordförande Hultman avgår. Större brandsäkerhet i källarna.

* Föreningens ordförande Bengt Hultman ställer inte upp för omval. Hultman har varit ordförande sedan 2015.

* Det är styrelsen som utser ordförande inom sig. Stämman väljer styrelse.

Den som vill föreslå en ny styrelseledamot - eller själv vill kandidera - kan höra av sig till valberedningen (Barbro Bonnevier 145an, Per Gustafsson 141an, Gert Gustafsson 145an eller Abbas Tadayon 149an).

* Onsdag 16 maj blir det årsstämma, i Varvseken som vanligt. Kallelse kommer så småningom.

Förslag till stämman ska skickas till styrelsen senast fredag 23 mars. Texten bör avslutas med en tydlig sammanfattning som stämman kan rösta ja eller nej till.

En viktig punkt på stämman är att bekräfta de stadgeändringar som förra årets stämma beslutade om. Ändringarna gällde formalia ("ordet "skall" byttes genomgående mot "ska"; några paragrafer anpassades till ändringar i lagen om ekonomiska föreningar och en paragraf ändrades så att det i fortsättningen blir möjligt att skicka stämmokallelser och annan information via internet).

* Brandsäkerheten förbättras med Exitskyltar och fluorescerande (självlysande) band i källargångarna. Därmed blir det lättare att hitta ut vid brand. Exitskyltarha har reservbatterier så att de lyser även vid strömavbrott. Tidigare har alla dörrar i källargångarna försett med automatiska dörrstängare som ska hindra giftiga och explosiva gaser att sprida sig.

* Ingångarna till källarna och till förskolan Matrosen får nya lyktor.

* Ovansidan av ett avloppsrör i 145ans källare har en spricka. Det upptäcktes när en propp hindrade flödet i röret som då började läcka. Nu är proppen avlägsnad, läckaget har upphört och så småningom ska den skadade delen av röret bytas ut.

* Det blir dubbelt så fint i källargångarna. Städningen fördubblas, från en till två gånger årligen.

På styrelsens uppdrag Sven-Åke Aulin 070-345 15 47…

… som inte ingår i styrelsen och inte deltar i styrelsens möten. Men jag ser dagordning och protokoll, och samtalar i efterhand med ordförande Bengt Hultman.

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!