Styrelserapporter

* Grovsoprummen är åter i fara. De missbrukas, vilket medför onödiga kostnader för föreningen. Många föreningar har tvingats stänga sina soprum; ska det drabba även Flytdockan 1?

Så här ska det vara:

- När kärlen är fulla får man inte kasta mer, inte ställa på golvet eller bygga höga torn av skräp. Om den som slänger kartonger viker i hop dem först blir det mer utrymme i containrarna.

- Stora hushållsmaskiner finns det ingen behållare för, sådant får var och en transportera till återvinningsstationen i Östberga eller någon annan stans. Grejerna ska inte dumpas i våra grovsoprum.

- Byggavfall, gamla möbler och liknande hör inte heller hemma i våra grovsoprum, inte ens när containrarna är tomma.

* Trapphusmålningen tog ett kliv framåt. Styrelsen beslutade att den ska genomföras, men att målningen ska samordnas med renoveringen av hissarna.

* Det blir Fortum som ska leverera fjärrvärmen till bostäderna på Varvet. Bostadsrättsföreningarnas ordförande har kommit överens, och nu återstår formella beslut i de fyra styrelserna. Under ett skede såg det ut som om även Stockholmshem skulle ansluta sig till köpargruppen, men Stockholmshem valde till slut att ordna värmen till sina kvarvarande fastigheter på egen hand.

* I samband med avloppsrensningen uppdagades brister i några lägenheter. Gert Gustafsson och Sven-Åke Aulin fick uppdraget att söka upp de medlemmar som kan få problem med fuktskador.

* Samtliga fem hyreslägenheter ska få badrummen renoverade på föreningens bekostnad. Hyresvärdar har inte bara rätt att inkassera hyra, de har också skyldighet att underhålla hyreslägenheterna.

* Alla boende får möjlighet att - på egen bekostnad - köpa samma säkerhetsdörr som Abbas Tadayon skaffade sig när hans lägenhet fått ovälkommet besök för en tid sedan, på dagtid!

* Golvventilation. Den som lägger nytt golv får inte ändra ventilationen. Kolla reglerna för ombyggnad! Om du är osäker på vad som gäller, tala med ordförande Gert Gustafsson!

* Vi byter webbhotell för hemsidan. En nyhet är att det nu blir möjligt att diskutera på hemsidan, och att försöka sälja eller köpa saker av varandra.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

* Det blir informationsmöte om installationen av fiberkabel, i anslutning till årsstämman torsdag 22 april. Vår fiberkabelinstallatör Cabling inleder kl 18; stämma kl 19.

De nya uttagen ska förhoppningsvis vara på plats i bostäderna "före industrisemestern", vad nu det kan betyda. Den som så önskar kan - på egen bekostnad - få flera uttag. Det blir billigare att beställa från början än att komplettera i efterhand.

När uttagen är på plats återstår att se till att kabeln kopplas till omvärlden och fylls med tv-program och internet och billig telefoni. Vi har ännu inte valt operatör. Hushållens valfrihet blir större än hittills. Den som vill kan fortsätta med Comhem precis som nu. Fiberkabeln ska ändå installeras i alla bostäder; senare kan det ju flytta in någon som föredrar fiberkabel före Comhem.

Det kommer mer information så småningom, när vi vet mer.

* Underhållsplanen är uppdaterad. Vi vet nu att vården av avloppsrören kommer att kosta omkring 50 000 kr år 2015, och att rören behöver saneras år 2020 vilket kostar omkring 250 000 kr. Detta är lönsamt på så sätt att Det Stora Stambytet - en betydligt dyrare historia - skjuts upp ytterligare 10-20 år.

* Den nyligen genomförda rensningen av avloppen alstrade närmare två ton sediment som skickats vidare till kommunens avfallshantering. All detta fanns tidigare i våra rör och kunde på sikt orsaka stopp och andra otrevligheter.

Genomgången av rören avslöjade brister i några lägenheter; berörda hushåll får så småningom information från styrelsen. Det gäller inte akuta hot (i så fall hade vi redan hört av oss), men sådana brister som bör undanröjas för att undvika framtida problem.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

* Installationen av fiberkabel (för bredband och telefoni och TV) är försenad.

Från början fanns en fiberkabelgrupp med folk från de fyra bostadsrättsföreningarna ute på udden och från Bottenstocken 10 (de låga husen ovanför busshållplatsen Mörtviken). Gruppen jobbade flera månader med att ta in och bedöma offerter, och rekommenderade slutligen en leverantör.

Ungefär samtidigt hoppade några föreningar av samarbetet, och valde en annan leverantör.

Då blev Flytdockan 1:s styrelse förvirrad, och backade från sitt tidigare beslut att ansluta sig till fiberkabelgruppens rekommendation.

I skrivande stund står valet mellan att skriva avtal med den leverantör som fiberkabelgruppen rekommenderade eller att följa de avhoppade föreningarnas spår och välja en leverantör som är 90 000 kr billigare. Hela investeringen går på närmare en halv miljon kronor.

* Det finns privata elkopplingar i källarförråden. Där belysningen är dålig har boende installerat egna lampor som tar ström från fastighetens armaturer. Vi har kollat med vår fastighetsskötare Driftia som bestämt avråder från sådana arrangemang eftersom de kan leda till olyckor och dessutom sätta fastighetens försäkring ur spel. Styrelsen kommer därför att plocka bort alla privata elinstallationer i källargångarna.

* Omkring tjugo hushåll planerar att renovera badrummen, enligt en enkät som Carina Granholm (147:an) och Karin Käppe (149:an) genomfört. Nästa steg blir att ta reda på om det finns pengar att spara genom gemensam upphandling. Detta är privat projekt (badrumsrenoveringar är den enskildes ansvar). Föreningen har ansvar för sex hyreslägenheter och kan i bästa fall spara en slant genom att delta i en gemensam upphandling.

* Enligt underhållsplanen ska hissarna renoveras och trapphusen målas om. Upphandling pågår.

* Gruppboendet i 149:an har flyttat ut, till bostäder som ger varje boende eget kök och badrum. I april ska lägenheten befolkas av flickor i övre tonåren som behöver lugn och ro för att klara av sina gymnasiestudier. Det är kommunen som hyr lägenheten, och det är kommunen som väljer ut vilka personer som får flytta in med andrahandskontrakt.

* Tvättstugan har blivit varmare, samtidigt som kostnaden för uppvärmningen förväntas sjunka. Orsaken är att radiatorerna fått nya termostatventiler, och att fläktarna har justerats. Nästan alla radiatorer i lägenheterna har också fått nya ventiler, och några boende har därigenom fått behagligare inomhusklimat. Ingen har klagat hittills, men vi ser fram emot sänkt kostnad för uppvärmningen av husen.

* Firman som städar tvättstugan ska uppmanas att tömma sopsäcken och hålla rent under tvätthon.

* Radiatorerna i 147:ans bottenplan har flera gånger saboterats av någon som tydligen vill ha högre temperatur i trapphuset. Sabotagen har krävt ansträngningar och tycks ha numera ha upphört. Det är trist att någon lägger ner möda på att försämra föreningens ekonomi, att köra entréplanets stora element för öppet spjäll kostar omkring 8 000 kronor om året. Inte ens kråkorna har glädje av värmen.

* Hyrorna för föreningens hyresgäster höjs från 1 maj med 1,99 procent, efter förhandling med Hyresgästföreningen.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

* Den nya underhållsplanen är nu klar, och finns på hemsidan under "Aktuellt" i vänsterspalten; klicka på "Underhållsplan".

Underhållsplanen är en checklista över vad styrelsen bör hålla ögonen på. Planen är inte en förteckning över fattade beslut.

Den stora skillnaden mellan den nya planen och den förra gäller år 2010, där satsningarna har ökat från 755 000 kr till 2 255 000 kr.

Det beror på att styrelsen planerar följande åtgärder:

Avloppet. Styrelsen har hittat ett företag som sköter avloppen så att framtida stambyte skjuts upp 10-20 år. Det förutsätter en större insats än planerat i år. Åtgärden är beslutad.

Hissarna. Behöver av juridiska och andra skäl renoveras senast 2012. Styrelsen vill genomföra renoveringen redan i år och på så sätt minska kostnaderna för reparationer. Upphandlingen är ännu inte klar.

Trapphusen. Alla fyra trapphusen och hisskorgarna ska målas om. Beslutat, men upphandlingen är ännu inte klar.

Gårdarna. Styrelsen vill öka trivseln runt omkring och emellan husen. Ännu inga beslut.

Även för 2012 ökar underhållet jämfört med den tidigare planen, från 475. 000 till 1 175 000 kr. Orsaken är dels nya golvbrunnar och tätskikt i de sex hyreslägenheterna som föreningen har skyldighet att underhålla, dels upprustning av den gemensamma belysningen i trapphus och källargångar vilket förhoppningsvis leder till minskad elförbrukning.

* Fiberkabeln. Styrelsen har sagt ja till en modell som kostar 400.000 kr, och som ryms inom budgeten.

* Samtliga värmeelement ska få nya ventiler med termostat. Många av de gamla ventilerna har slutat att fungera. Avsikten är att kostnaden för värmen ska minska, samtidigt som inomhustemperaturen ska bli mer stabil.

* Det har varit många stopp i sopnedkasten under vintern. Orsaken är att sopsugen (som är gemensam för hela området) inte har klarat snö och kyla. Stopp i sopnedkasten ska anmälas till Driftia (08-744 44 33).

* Det har samlats mycket snö på balkongtak, och kanske även fläckvis på hustaken. Besiktning och eventuell skottning är beställd.

* Alla fyra entréerna har numera gemensam portkod. Avsikten är att underlätta för barn och andra som behöver gå mellan portarna.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

* Det senaste styrelsemötet ägnades i huvudsak åt en uppdatering av underhållsplanen. När den nya planen är klar lägger vi ut den här på hemsidan.

* Föreningen har sålt en tvåa i 149:an. Där bodde tidigare en hyresgäst som inte gjorde rätt för sig och som därför blev uppsagd. Försäljningen inbringade 2,3 milj kr.

* Måndag 22 februari är sista chansen för medlemmar att anmäla ärenden för behandling av årsstämman. Lägg ett skriftligt meddelande i Flytdockan 1:s brevlåda i 145:ans bottenplan, eller mejla till styrelsenflytdockan1.se!

* Årsstämma blir det alltså torsdag 22 april kl 19, i Varvseken. Utförlig kallelse kommer senare.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1