Styrelserapporter

Webbokning av tvättstugan fungerar inte:

Som säkert många märkt fungerar inte hemsidan för bokning av tvättider. Tidigare har det fungerat att starta om systemet manuellt men nu verkar inte detta fungera längre. För att boka tvättid måste man därför göra på det gamla sättet, dvs. boka nere vid terminalen i tvättstugan. När problemet kan vara löst är för närvarande oklart. Vår servicetekniker och systemets upphovsman befinner sig tyvärr utomlands under maj och juni.

Fortsatta investeringar i värmesystemet:

Föreningen fortsätter i att investera i värmesystemet. Vi kommer att byta vatten- och så kallade VVC-ventiler och genomföra en injustering av tappvattensystemet. Termiska VVC ventiler används som temperaturbegränsare i varmvatten cirkulationsledningar för att begränsa onödig cirkulation och säkerställa rätt temperatur.

Vidare har föreningen tecknat ett serviceavtal för undercentralen för fjärrvärme med Energisparkonsult AB. Avsikten är att regelbundet serva, driftsoptimera och energieffektivisera för att förekomma problem och minimera energiförbrukningen.

Årsstämman torsdag 11 maj klockan 19:00 i Varvseken:

Samtliga handlingar för årsmötet finns tillgängliga på föreningens hemsida:

Brf Flytdockan 1 - Årsstämma

Där återfinns årsredovisning, valberedningens förslag till styrelse och mall för röstfullmakt. Efter mötet bjuds på enklare förtäring.

Trädgårdsdag den 14 maj kl 11:00-14:00:

Vårstädning av gårdarna är inplanerad till den 14 maj. Ta även tillfället i akt och diskutera med trädgårdsgruppen om lekplatsen och cykelställens framtid. Trädgårdsgruppen bjuder på fika.

Cykelrensning:
I samband med höststädningen den 9 oktober 2022 märktes alla cyklar med markeringstejp. Detta har gjorts för att underlätta senare bortforsling av cyklar som ingen känns vid. Cyklar som fortfarande har kvar sin märkning kommer nu att ställas undan och förvaras i 6 månader. Därefter skänks eller skrotas cyklarna beroende på skick.

Lekutrustning:
Lekutrustningen på gård 145 och 143 kommer plockas ner då den är undermålig. Vi kommer till våren att återställa marken efter att samråd gjorts kring hur vi bäst kan utnyttja gårdsutrymmet. Mejla gärna eventuella idéer till styrelsen. För tillfället är det trångt för alla cyklar.

Gruppboendet:
Ombyggnaden av det gamla gruppboendet fortskrider. Styrelsen håller löpande byggmöten med byggherren. De två nya lägenheterna ligger nu ute till försäljning på ritning. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har uppdraget att sälja lägenheterna.

Lgh 314-1004, 127 kvm: Gröndalsvägen 147
Lgh 314-1003, 92 kvm: Gröndalsvägen 149

Injustering av värme:
Installation och injustering av värmen har gått bra. Några extra luftningar behövdes dock i vissa lägenheter. Det som återstår är att göra ytterligare en injustering hos alla medlemmar när det blir minusgrader ute. Information om när det sker kommer att meddelas av Energisparkonsult AB. Kom ihåg att inte avlägsna den röda sprinten på termostaterna innan injusteringen är klar.

Kommande underhåll i föreningen:
En del vattenventiler i källaren håller inte alltid tätt. Föreningen kommer därför inspektera samtliga ventiler för att se hur många som är i behov av byte. Beslut om en större underhållsinsats tas efter inspektionen.

 

Föreningen har fått kraftigt ökade kostnader för driften av fastigheten. Styrelsen har därför beslutat att höja månadsavgiften för medlemmarna med 7 procent från och med 1 januari 2023.

I skrivande stund ligger inflation i Sverige på 9 procent (Riksbanken, KPIF, augusti 2022). Det är inte bara priset på el som ökat kraftigt. Stockholm Vatten och Avfall har meddelat att taxan för vatten och avlopp väntas höjas med 25 procent inför 2023. Kostnaden för värme utgör en mycket stor utgiftspost för föreningen. Här har vår värmeleverantör Stockholm Exergi aviserat en höjning med 8,1 procent 2023. Även andra leverantörer till föreningen förväntas höja sina priser.
Den höga inflationen innebär även att föreningens räntekostnader gradvis kommer att öka. Föreningen har tre lån som samtliga är bundna till mycket låg ränta. Ett lån löper dock ut i höst. Föreningen avser att betala av detta lån med intäkter som följer av försäljningen av de nya lägenheter som bildas när det tidigare gruppboendet byggs om. De två andra lånen löper ut maj 2023 och oktober 2024. Förhoppningsvis är ränteläget bättre när detta inträffar.
Vår förening är dock väl rustad för att möta kostnadsökningarna. Belåningsgraden är låg och likviditeten är god. Styrelsen hoppas därför att inte behöva återkomma med fler avgiftshöjningar i närtid.


Styrelsen, Brf Flytdockan 1

Värmen i föreningens lägenheter har varit ojämn och flera har upplevt problem med värmen på elementen. Styrelsen har tidigare anlitat en firma för att ordna detta men arbetet har inte utförts. Styrelsen har därför begärt in nya offerter och beslutat valt att anlita Energisparkonsult AB. Nya ventiler, termostater och stamreglerventiler kommer att installeras och hela värmesystemet kommer att injusteras. För arbetet kommer Energisparkonsult AB behöva tillträde till samtliga lägenheter. Mer information om det kommer under hösten.

Flera har noterat att Brf  Stapelbädden 5 (föreningen tvärs över gatan) har monterat solceller på taket. Styrelsen har haft uppe frågan om vi ska göra samma investering. Styrelsen beslutade dock att inte gå vidare med detta i nuläget  eftersom det inte bedömdes som ekonomiskt fördelaktigt. Det är för närvarande långa leveranstider. Vidare är det är fördelaktigt att montera solceller i samband med att taken renoveras. Föreningen lade om taken under år 2014-2015.

Många undrar vad som händer med ombyggnaden av gruppboendet. Svaret är att just nu händer inte så mycket eftersom bygglovsansökan behandlas av Stadsbyggnadskontoret. Handläggningstiden kan vara upp till 10 veckor för en komplett ansökan. Begärs kompletteringar utökas handläggningstiden. Styrelsen hoppas dock på ett beslut under september månad.

Sommaren går mot sitt slut men passa på att använda våra gårdar när vädret passar. Föreningen har köpt in nya fina soffor och bord!

Det är flera i föreningen som har upplevt problem med värmen på sina element. Styrelsen hade därför kontakt med Uttrans rörteknik i början av 2021 för att justera ventilerna på elementen. Dock föranledde omständigheterna i omvärlden att arbetet sköts fram. Det får inte heller varken vara för varmt eller för kallt ute vid genomförandet, varför vi är hänvisade till sen vår eller tidig höst. Nu är dock injusteringen äntligen inbokad och kommer att utföras under vecka 18. Uttrans rörteknik kommer att behöva gå in samtliga lägenheter.

Som vi tidigare informerat om har Stockholms stad sagt upp sin hyreslägenhet på bottenvåningen i port 149 per den sista april. Med anledning av det har styrelsen satt in extra styrelsemöten och haft ett möte med jurist. Vid slutbesiktningen uppkom anmärkningar, vilket innebär att lägenheten inte är färdigbesiktigad än.

I föreningens utrymmen finns många skrymslen och vrår. Styrelsen ska gå igenom våra gemensamma utrymmen för att se hur vi kan nyttja dem och om det är aktuellt att hyra ut något av dem till medlemmarna.

Styrelsen har diskuterat möjligheten att isolera krypvindarna för att minska elkostnaderna. Det innebär dock en risk för fuktskador och mögeltillväxt, varför vi väljer att inte isolera.

Som ni kanske har lagt märke till har vi på senare tid råkat ut för klotter, bland annat vid källaren. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser något misstänkt. Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla koll på vad som händer.

Cyklarna i föreningen frodas och växer till antalet, vilket innebär att vi kommer att behöva göra en utrensning av cyklar till våren.

 

Erling Parman Sievert

Styrelsen för brf Flytdockan 1