Styrelserapporter

* Det blir även i fortsättningen skilda entreprenörer som vårdar gårdarna sommar och vinter. Styrelsens förhoppningar om ett avtal för hela året blev alltför dyrt.

* I höst blir boken Ekensbergsberättelser klar. Den innehåller skildringar av bostadsområdets historia, alltså tiden efter varvsindustrin. Styrelsen har avböjt erbjudandet att köpa in ett antal exemplar för utdelning till medlemmarna; så småningom får alla möjlighet att skaffa boken på egen bekostnad.

* Förskolan Matrosen har fått lov att hissa segel, som skydd mot vinden. En förutsättning är att det ser trevligt ut.

* Duvor har åter dykt upp på 147ans tak. För två år sedan huserade fyrtio duvor på krypvinden. De är inte välkomna tillbaka.

* 147ans entré mot busshållplatsen ska byggas om så att det blir bättre insyn. Avsikten är att göra det mindre lockande för obehöriga att hänga där och skräpa ner. Styrelsen har slitit med frågan sedan september förra året.

* Styrelsen träffar representanter för Sisab tisdag 8 maj. Då ska Sisab visa hur alla bilder vi skickade in i början av året har kommit till användning vid utformningen av nya Gräsanden. Även ljudet från skolgården har seglat upp som en tung fråga, åtminstone för somliga grannar. Ljud syns inte på bild, men går att mäta.

På styrelsens uppdrag Sven-Åke Aulin 070-345 15 47…

… som inte ingår i styrelsen och inte deltar i styrelsens möten. Men jag ser dagordning och protokoll, och samtalar i efterhand med ordförande Bengt Hultman.

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

 

* De här anslagen i portarna har passerat bäst-före-datum, och ska enligt lag förnyas under våren.* Banken kräver - med stöd av lagen om penningtvätt - att två styrelseledamöter intygar att ordförande Bengt Hultman är den han utger sig för att vara. Avsikten är att försvåra för kriminella element och terrorister.

* Skötseln av gårdarna sommartid hanteras av företaget MLT. Nu pågår förhandlingar om ett nytt avtal. Snöröjningen hanteras av Svea Park. Styrelsen önskar ett avtal för hela året, men det har hittills stupat på priset.

* Q-Park har nu bekräftat att det är tio fria parkeringsminuter dels på brandgatan mellan 145an och 147an, dels på nedfarten till parkeringsplatsen.

* Efter årsstämman 16 maj blir det sedvanlig förtäring.

* Torktumlarna krånglar fortfarande. Reparation är beställd.

* Styrelsen väntar sedan flera veckor på att Sisab ska bjuda in till möte och visa hur alla våra åttio bilder kommit till användning. Sisab som bad om bilder, men har därefter inte hört av sig trots flera påstötningar.

* Sopnedkasten är fortfarande ur bruk. Det var i slutet av mars som Sisabs entreprenör körde sönder systemet i samband med rivningen av Gräsanden. Sopcontainern är nyligen tömd och har för tillfället gott om plats.

På styrelsens uppdrag Sven-Åke Aulin 070-345 15 47…

… som inte ingår i styrelsen och inte deltar i styrelsens möten. Men jag ser dagordning och protokoll, och samtalar i efterhand med ordförande Bengt Hultman.

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Efter påstötningar till byggherren Sisab och polisanmälan upphörde nedmalningen av Gräsandens betonggrund på granntomten. Sådant arbete ska inte utföras i anslutning till skolgårdar och bostäder eftersom det sprider farligt kvartsdamm. Under vattenbegjutning bilades återstoden av betongen bilades ner till hanterbara block som fraktades till annan plats för pulvrisering. När arbetet i stort sett var avslutat inspekterade Miljöförvaltningen arbetsplatsen. Då hade spridningen av det onyttiga kvartsdammet praktiskt taget upphört.

Styrelsen försöker med hjälp av lantmäteriet reda ut om byggplanerna verkligen är förenliga med bestämmelserna i detaljplanen. Även Skönhetsrådet ska kontaktas. "Rådet till skydd för Stockholms skönhet" är en kommunal inrättning som granskar detaljplaner och bygglovsärenden, vanligen på begäran från någon annan kommunal instans.

* Även på vägen ner mot vår parkering ska det bli tillåtet att parkera i tio minuter för i- och urlastning av bilen. Nyligen blev det tillåtet att parkera på brandvägen mellan 145an och 147an, högst tio minuter.

* I övrigt ägnade sig styrelsen åt planering inför årsstämman (onsdag 16 maj), reparationerna i tvättstugan, nya avtal för skötsel av fastighet och omgivande mark.

På styrelsens uppdrag Sven-Åke Aulin 070-345 15 47…

… som inte ingår i styrelsen och inte deltar i styrelsens möten. Men jag ser dagordning och protokoll, och samtalar i efterhand med ordförande Bengt Hultman.

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

 

* Styrelsen har gett en advokat fullmakt att inleda dialog med Sisab om framtiden på granntomten. Hittills inget resultat.

Läget är alltså att gamla Gräsanden rivs innan Sisab ens sökt bygglov för nya Gräsanden!

Sisab tycks önska den ordningen att först söker Sisab bygglov, sedan har vi möjlighet att klaga. Vi har förespråkat den omvända ordningen: vi försöker komma överens redan innan Sisab söker bygglov, vilket är en snabbare väg till ny byggnad.

Ola Palmgren, som är biträdande borgarrådssekreterare åt skolborgarrådet Olle Burell (S), förklarar i ett mejl till vår styrelse att Stockholm behöver fler skolplatser och att vi inte ska vara oroliga eftersom Sisab bjudit in till samtal. Palmgren påstår felaktigt att Sisabs förslag "görs med barnens bästa i tanke då de får en större skolgård". I själva verket blir skolgården drygt 200 kvm mindre om Gräsanden flyttas så som Sisab och skolan önskar.

Styrelsen har järnkoll på advokatkostnaden.

* Tvättstugan reparerades förra året för omkring 40 000 kr (filterbyten i ventilationen, maskinfel, mangeltrassel). Eftersom utrustningen har bara tre år på nacken ska styrelsen ta ett allvarligt samtal med leverantören.

* De övergivna grillarna under nedersta balkongen, 145an vid trappan, ska bort. Om du har en grill där så ta hand om den, övriga flyttas till grillplatsen vid skolans nya paviljong.

* Flytis håller sig med tre register (medlemmar, lägenheter och e-postadresser). Från 25 maj gäller nya regler för dataregistrering. Då införs GDPR samtidigt som PUL (personuppgiftslagen) går i graven.

GDPR (General Data Protection Regulation) kommer från EU. Kraven på samtycke från den registrerade skärps, liksom skyldigheten att hålla den registrerade individen underrättad om registrets innehåll. Påföljden för den som bryter mot reglerna blir betydligt hårdare än tidigare.

* Föreningens underhållsplan ger en bra bild av vad som behöver göras framöver. Under 2018 är inga större projekt inplanerade. Katastrofer och olyckor ingår dock inte i underhållsplanen.

* Det är numera tillåtet att under tio minuter ställa bilen på gångvägen mellan 145an och 147an. Den som drabbas av avgift trots att parkeringen inte varade en enda sekund över tio minuter kan vända sig till styrelsen, som i sin tur ser till att avgiften upphävs.

* Soprummet under 147-149 är avsett för grovsopor. Det är inte rustat för sopsortering. Enkel sopsortering finns mitt emot Gröndalsvägen 122, bortom busshållplatsen Mörtviken.

Det varit problem i soprummet under 147-149, med tomglas, tvättade mjölkkartonger, gamla livsmedelsförpackningar och en gammal spis.

Styrelsen ska (ännu en gång) informera om vad som gäller.

På styrelsens uppdrag Sven-Åke Aulin 070-345 15 47…

… som inte ingår i styrelsen och inte deltar i styrelsens möten. Men jag ser dagordning och protokoll, och samtalar i efterhand med ordförande Bengt Hultman.

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

 

* Föreningens ordförande Bengt Hultman ställer inte upp för omval. Hultman har varit ordförande sedan 2015.

* Det är styrelsen som utser ordförande inom sig. Stämman väljer styrelse.

Den som vill föreslå en ny styrelseledamot - eller själv vill kandidera - kan höra av sig till valberedningen (Barbro Bonnevier 145an, Per Gustafsson 141an, Gert Gustafsson 145an eller Abbas Tadayon 149an).

* Onsdag 16 maj blir det årsstämma, i Varvseken som vanligt. Kallelse kommer så småningom.

Förslag till stämman ska skickas till styrelsen senast fredag 23 mars. Texten bör avslutas med en tydlig sammanfattning som stämman kan rösta ja eller nej till.

En viktig punkt på stämman är att bekräfta de stadgeändringar som förra årets stämma beslutade om. Ändringarna gällde formalia ("ordet "skall" byttes genomgående mot "ska"; några paragrafer anpassades till ändringar i lagen om ekonomiska föreningar och en paragraf ändrades så att det i fortsättningen blir möjligt att skicka stämmokallelser och annan information via internet).

* Brandsäkerheten förbättras med Exitskyltar och fluorescerande (självlysande) band i källargångarna. Därmed blir det lättare att hitta ut vid brand. Exitskyltarha har reservbatterier så att de lyser även vid strömavbrott. Tidigare har alla dörrar i källargångarna försett med automatiska dörrstängare som ska hindra giftiga och explosiva gaser att sprida sig.

* Ingångarna till källarna och till förskolan Matrosen får nya lyktor.

* Ovansidan av ett avloppsrör i 145ans källare har en spricka. Det upptäcktes när en propp hindrade flödet i röret som då började läcka. Nu är proppen avlägsnad, läckaget har upphört och så småningom ska den skadade delen av röret bytas ut.

* Det blir dubbelt så fint i källargångarna. Städningen fördubblas, från en till två gånger årligen.

På styrelsens uppdrag Sven-Åke Aulin 070-345 15 47…

… som inte ingår i styrelsen och inte deltar i styrelsens möten. Men jag ser dagordning och protokoll, och samtalar i efterhand med ordförande Bengt Hultman.

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!