Styrelserapporter

* Styrelsen har gett en advokat fullmakt att inleda dialog med Sisab om framtiden på granntomten. Hittills inget resultat.

Läget är alltså att gamla Gräsanden rivs innan Sisab ens sökt bygglov för nya Gräsanden!

Sisab tycks önska den ordningen att först söker Sisab bygglov, sedan har vi möjlighet att klaga. Vi har förespråkat den omvända ordningen: vi försöker komma överens redan innan Sisab söker bygglov, vilket är en snabbare väg till ny byggnad.

Ola Palmgren, som är biträdande borgarrådssekreterare åt skolborgarrådet Olle Burell (S), förklarar i ett mejl till vår styrelse att Stockholm behöver fler skolplatser och att vi inte ska vara oroliga eftersom Sisab bjudit in till samtal. Palmgren påstår felaktigt att Sisabs förslag "görs med barnens bästa i tanke då de får en större skolgård". I själva verket blir skolgården drygt 200 kvm mindre om Gräsanden flyttas så som Sisab och skolan önskar.

Styrelsen har järnkoll på advokatkostnaden.

* Tvättstugan reparerades förra året för omkring 40 000 kr (filterbyten i ventilationen, maskinfel, mangeltrassel). Eftersom utrustningen har bara tre år på nacken ska styrelsen ta ett allvarligt samtal med leverantören.

* De övergivna grillarna under nedersta balkongen, 145an vid trappan, ska bort. Om du har en grill där så ta hand om den, övriga flyttas till grillplatsen vid skolans nya paviljong.

* Flytis håller sig med tre register (medlemmar, lägenheter och e-postadresser). Från 25 maj gäller nya regler för dataregistrering. Då införs GDPR samtidigt som PUL (personuppgiftslagen) går i graven.

GDPR (General Data Protection Regulation) kommer från EU. Kraven på samtycke från den registrerade skärps, liksom skyldigheten att hålla den registrerade individen underrättad om registrets innehåll. Påföljden för den som bryter mot reglerna blir betydligt hårdare än tidigare.

* Föreningens underhållsplan ger en bra bild av vad som behöver göras framöver. Under 2018 är inga större projekt inplanerade. Katastrofer och olyckor ingår dock inte i underhållsplanen.

* Det är numera tillåtet att under tio minuter ställa bilen på gångvägen mellan 145an och 147an. Den som drabbas av avgift trots att parkeringen inte varade en enda sekund över tio minuter kan vända sig till styrelsen, som i sin tur ser till att avgiften upphävs.

* Soprummet under 147-149 är avsett för grovsopor. Det är inte rustat för sopsortering. Enkel sopsortering finns mitt emot Gröndalsvägen 122, bortom busshållplatsen Mörtviken.

Det varit problem i soprummet under 147-149, med tomglas, tvättade mjölkkartonger, gamla livsmedelsförpackningar och en gammal spis.

Styrelsen ska (ännu en gång) informera om vad som gäller.

På styrelsens uppdrag Sven-Åke Aulin 070-345 15 47…

… som inte ingår i styrelsen och inte deltar i styrelsens möten. Men jag ser dagordning och protokoll, och samtalar i efterhand med ordförande Bengt Hultman.

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

 

* Föreningens ordförande Bengt Hultman ställer inte upp för omval. Hultman har varit ordförande sedan 2015.

* Det är styrelsen som utser ordförande inom sig. Stämman väljer styrelse.

Den som vill föreslå en ny styrelseledamot - eller själv vill kandidera - kan höra av sig till valberedningen (Barbro Bonnevier 145an, Per Gustafsson 141an, Gert Gustafsson 145an eller Abbas Tadayon 149an).

* Onsdag 16 maj blir det årsstämma, i Varvseken som vanligt. Kallelse kommer så småningom.

Förslag till stämman ska skickas till styrelsen senast fredag 23 mars. Texten bör avslutas med en tydlig sammanfattning som stämman kan rösta ja eller nej till.

En viktig punkt på stämman är att bekräfta de stadgeändringar som förra årets stämma beslutade om. Ändringarna gällde formalia ("ordet "skall" byttes genomgående mot "ska"; några paragrafer anpassades till ändringar i lagen om ekonomiska föreningar och en paragraf ändrades så att det i fortsättningen blir möjligt att skicka stämmokallelser och annan information via internet).

* Brandsäkerheten förbättras med Exitskyltar och fluorescerande (självlysande) band i källargångarna. Därmed blir det lättare att hitta ut vid brand. Exitskyltarha har reservbatterier så att de lyser även vid strömavbrott. Tidigare har alla dörrar i källargångarna försett med automatiska dörrstängare som ska hindra giftiga och explosiva gaser att sprida sig.

* Ingångarna till källarna och till förskolan Matrosen får nya lyktor.

* Ovansidan av ett avloppsrör i 145ans källare har en spricka. Det upptäcktes när en propp hindrade flödet i röret som då började läcka. Nu är proppen avlägsnad, läckaget har upphört och så småningom ska den skadade delen av röret bytas ut.

* Det blir dubbelt så fint i källargångarna. Städningen fördubblas, från en till två gånger årligen.

På styrelsens uppdrag Sven-Åke Aulin 070-345 15 47…

… som inte ingår i styrelsen och inte deltar i styrelsens möten. Men jag ser dagordning och protokoll, och samtalar i efterhand med ordförande Bengt Hultman.

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

 * Styrelsen ger järnet i kampen mot den planerade flytten av förskolan Gräsanden. Mejlväxlingen har visat att

- det är skolan som bestämmer

- de boendes synpunkter väger lätt

- miljöaspekten (nybygge på giftig mark i stället för på den nuvarande grunden) väger lätt

- barnperspektivet (barnen stängs inne på en skuggig skolgård i stället för den nuvarande soliga gården) väger lätt

- säkerheten (vuxna kan inte se drunknande barn om en byggnad skymmer) väger lätt

- ekonomin tycks inte spela någon roll. Fastighetsbolaget Sisab som sköter byggenskapen vill inte ens ta reda på om det blir dyrare att bygga på ny plats än att använda den gamla grunden.

Skriftväxlingen fortsätter, och 17 januari ska styrelsen träffa representanter för Sisab.

Sista ordet är dock inte sagt. Styrelsen hoppas att planerna modifieras innan Sisab söker bygglov. Om det misslyckas har styrelsen förberett formellt överklagande, bland annat genom samråd med en advokat som har erfarenhet av liknande ärenden.

Skicka gärna mejl till Sisab, !

* Fastighetens brandsäkerhet ska förbättras med batteridrivna utgångsskyltar som lyser även om elförsörjningen hat upphört. Nya dörrstängare har monterats i källarplanen, och sprickor i källarväggarna har tätats. Alla boende uppmanas att använda brandvarnare, och att kontrollera att desa fungerar.

* Det blir nya boende i den lägenhet som kommunen hyr i 149ans bottenplan, "Ekan". För närvarande hyser lägenheten flickor som inte får studiero hos föräldrarna. Inledningsvis ska två ensamkommande flyktingpojkar (med uppehållstillstånd) flytta in. Kommunen har tät kontakt med pojkarna och hoppas att vi som bor i Flytis ska medverka till att de får en bra start i Sverige.

På styrelsens uppdrag Sven-Åke Aulin 070-345 15 47…

… som inte ingår i styrelsen och inte deltar i styrelsens möten. Men jag ser dagordning och protokoll, och samtalar i efterhand med ordförande Bengt Hultman.

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

 * Färska upplysningar om planerna för förskolan Gräsanden på granntomten väckte livlig debatt. Efter mötet skickade sekreteraren Åsa Jonsson ett mejl till byggherren Sisab, med frågor och krav.

Styrelsen påpekar att många boende i brf Flytdockan 1 får sämre utsikt, och att skolgårdens placering medför ökat buller.

Därför vill styrelsen ta del av den detaljplan som reglerar vad som är tillåtet att bygga: Hur högt? Hur nära tomtgräns och strandkant?

Skolgården kommer inte bara att medföra ökat buller för berörda boende, den kommer dessutom att vara i skugga större delen av läsåret.

Mot denna bakgrund undrar styrelsen om möjligheten att överklaga byggnadens utformning och placering. Mejlet avslutas med en förhoppning om dialog i framtiden.

* NBF (Fritte) ska på prov högtryckstvätta en missfärgad balkong. Avsikten är att ta reda på om det är möjligt att rengöra endast vissa plåtytor men inte alla.

* Fläktrummet på vinden högst upp i 141an har drabbats av en vattenskada men är nu återställt. Kranen ska förseglas för att undvika framtida olyckor.

På styrelsens uppdrag Sven-Åke Aulin 070-345 15 47

som inte ingår i styrelsen och inte deltar i styrelsens möten. Men jag ser dagordning och protokoll, och samtalar i efterhand med ordförande Bengt Hultman.

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Källargångarna har försetts med nya dörrstängare och dörrstopp. Dörrarna ska normalt vara stängda. Dörrstängarna får absolut inte plockas bort eller sättas ur funktion. De är till för att minska skadorna vid brand. Vid brand gäller inte försäkringen om det visar sig att någon dörrstängare varit ur funktion.

* Sprickor i källarväggarna ska tätas. Om det brinner kan giftiga och explosiva gaser sprida sig genom sprickor i väggarna…

* Föreningen har amorterat 1 miljon kr.

* 147ans entré mot Gröndalsvägen ska byggas om.

* Entréerna ska få nya belysta nummerskyltar.

* Förskolan Matrosen ska snygga till sin del av gården.

* Pergolorna är målade, av NBF (Fritte).

 

På styrelsens uppdrag Sven-Åke Aulin 070-345 15 47

som inte ingår i styrelsen och inte deltar i styrelsens möten. Men jag ser dagordning och protokoll, och samtalar i efterhand med ordförande Bengt Hultman.

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!