Styrelserapporter

För att vara säkra på att våra fastigheter är i gott skick när det gäller brandsäkerhet beslutade styrelsen att ge ordförande, Bengt Hultman, i uppdrag att beställa en besiktning av Brandsäkra.

Vidare beslutades det att den nuvarande underhållsplanen ska revideras av en expert för att styrelsen ska få ett bättre underlag inför kommande renoveringar och underhåll. 

Ventliationsarbetet fortskrider och det har framkommit att en del lägenheter, inklusive min egen, inte har följt regler för ombyggnad http://www.flytdockan1.se/?rID=1254. Dessa fel måste åtgärdas eftersom de får konsekvenser på ventilationen i hela fastigheten. 

Vidare har styrelsen gett VVK i uppdrag att rengöra fönsterventilerna i varje lägenhet för att förbättra inomhusluften.

Nästa möte är den 18 november.

Vid pennan

Åsa Jonsson, sekreterare 

Styrelsen beslutade på mötet att ta ett extra lån på 1 MSEK och samtidigt att månadsavgifter ska höjas med 5% per 1 januari 2016. Några befintliga lån kommer också att läggas om. Anledningen är främst att ha pengar inför kommande underhåll men också för att skapa en god bas för större renoveringar. Renoveringar och större underhållskostnader baseras i första hand på underhållsplanen som tagits fram av tekniska konsulter, dvs. experter inom området. 

Styrelsen beslutade också att en brandinspektion av fastigheterna ska genomföras, där man bl a tittar på rökluckorna. Det är viktigt att du själv tar ansvar för att skydda ditt hem mot bränder. Bra information finner du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida (msb.se). Vi rekommenderar: http://www.dinsakerhet.se/Global/pdf/Brand_eld/Skydda_ditt_hem_mot_brander.pdf?epslanguage

Den 4 oktober är det gemensam städning av våra gårdar. Kom ut och hälsa på grannarna, rensa en rabatt eller två och bli bjuden på kaffe och korv!

Nästa styrelsemöte är den 14 oktober.

Vid pennan.

Åsa Jonsson, sekreterare

 

 

Arbetet med ventilationen fortskrider och kostnaderna kommer att bli högre än beräknad då det visade sig att det saknas spjäll i golvventilationen. 

Ny stensättning på innergården där sandlådan har varit går också framåt. Det visade sig att leverantören hade valt fel sten och därav fördröjning. Det är samma leverantör som tar hand om våra gårdar, Svea Park, och styrelsen ska med hjälp av trädgårdsgruppen genomlysa avtalet för att säkerställa att kostnader och kvalité ligger på en rimlig nivå.

Isoleringen på krypvindarna i fastigheterna är i behov av upprustning och i dagsläget är det för mycket av den dyrbara värmen som försvinner. Under hösten kommer Cremab att isolera vindarna genom en relativt enkel och kostnadseffektiv lösning. 

Mötets stora samtalspunkt var ekonomin. Flytdockan har varit lyckligt lottat som har kunnat sälja av flera bostadsrätter, men nu har vi ingen lägenhet som vi kan sälja och därav inga extra intäkter. Föreningen måste därför ta upp ett lån på 1 MSEK och månadsavgifterna kommer att höjas. 

Det har visat sig att ett par balkonger har sprickor som måste åtgärdas för att det inte ska bli frostsprängningar. Styrelsen uppmanar därför alla boende att titta extra på sina balkonger och höra av er till styrelsen om det är stora sprickor. 

Nästa styrelsemöte är den 16 september.

Vid pennan.

Åsa Jonsson, sekreterare

Den nya styrelsen har haft två möten under våren och börjar hitta sin arbetsform. Nedan är några av ärendena som har diskuterats.

 

Föreningens kommande stora investering är att ventilationen i fastigheterna ska renoveras. Ventilationen är extra viktig hos oss är eftersom det funnits flytspackel i lägenheterna och att det fortfarande kan finns kvar. Flytspackel kan bilda giftiga gaser. Därför vill vi understryka att vid renovering i fastigheten ska lägenhetsinnehavaren informera entreprenören om detta. Exempel på vad som är speciellt är att golvlisterna måste vara ventilerande och platonmattan inte får tas bort. Se vidare information vid renovering.

 

Det har visat sig att det har kommit byggdamm i ventilationssystemen och vi vill därför påminna alla om att fläktarna (för utsug) ska täckas för vid renovering.

 

Det har skett ett flertal skador i samband med badrumsrenovering, både när det gäller vatten- och el-ledningar. Vi vill påminna om att innan renovering sker ska styrelsen informeras och underlag ska skickas in, som bl.a. styrker ansvarsförsäkringen.

 

Svea Park kommer att stensätta hålet efter sandlådan på en av våra gårdar.

 

Samtliga förslag från Årsstämman avslås pga. kostnadsskäl.

 

Niklas Tengblad är föreningens representant i Ekensbergs Samfällighetsförening, som bl.a. arbetar med att få ner kostnaden för fjärrvärmen. 

 

Åsa Jonsson

sekreterare

* Takrenoveringen är besiktigad och godkänd.

* Renoveringen av ventilationen kryper allt närmare. Det har varit svårt att få in anbud. Förmodligen är många entreprenörer så fulltecknade att de inte vill ta på sig mer just nu.

* I källaren under 145 finns en avloppsbassäng. Där samlas vatten från tvättstugan och toan strax utanför, men också avlopp från några lägenheter. Bassängen ligger så lågt att det behövs pumpar för att trycka upp avloppet till kommunens avloppsnät.

För något år sedan byttes pumpar och fläkt. Det var dyrt.

Nu har det visat sig att även grannfastigheten Flytdockan 2 (den kommunala förskolan Gräsanden nedanför 149an) skickar sitt avlopp genom vår bassäng.

Styrelsen undersöker om det går att få tillbaka en del av förra årets kostnader antingen från kommunen (som ska sköta avloppsnätet) eller från det kommunala bolag som äger Gräsanden.

* Ägaren till en bostadsrätt flyttade aldrig in, men renoverade utan att bry sig om föreningens ombyggnadsregler. Därefter lades lägenheten ut för försäljning.

Ordförande Hans Bonnevier vägrade att skriva på köpehandlingarna innan de ventilerade golvlisterna var återställda. Nu har lägenheten en ny ägare som är väl förtrogen med reglerna, och som förhoppningsvis kommer att trivas i föreningen.

* Efter den senaste tidens spekulationsköp och renovering i strid med reglerna kräver styrelsen att köpare ska intyga att de tagit del av Regler för ombyggnad. Aktuella mäklare uppmanas att medverka.

* I en av bostadsrätterna är ingen av ägarna skriven, däremot en tredje person. Eftersom det krävs tillstånd för att hyra ut i andra hand har styrelsen inlett en liten undersökning. Det kan ju finnas en godtagbar förklaring till arrangemanget.

* Föreningen har den senaste tiden fått två nya medlemmar.

* Det är möjligt att isoleringen på krypvindarna (utrymmet under yttertaken) är alltför klen, så styrelsen funderade på att lägga på mer lösull. Det skulle spara energi och betala sig på fem år, enligt en offert.

En styrelseledamot höjde dock ett varningens finger. Mer isolering gör att det blir kallare på krypvindarna, och större risk för kondens och i värsta fall mögel. Detta ska utredas innan det blir någon mer isolering.

* En skottkärra har försvunnit ur ett låst utrymme. Det är inte första gången.

* Sandlådan som tidigare stod på gården 141-145 har nu plockats bort. Antingen kommer någon som sett vår annons på Blocket och hämtar den (utan kostnad), eller också får föreningen betala för att bli av med sandlådan.

* Grovtvättmaskinen ska programmeras om så att den - liksom övriga maskiner - sköljer tre gånger. Flera boende klagade på den tidigare inställningen med endast två sköljningar.

* Föreningen håller årsstämma nu på torsdag 7 maj kl 19, i Varvseken. Det blir genomgång av ekonomin, och stor förnyelse av styrelsen.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!