Styrelserapporter

* Växter torkar, särskilt om sommaren. Trädgårdsgruppen har ordnat vattenslang till båda gårdarna, och hoppas att de kommer till användning. Bevattning kan behövas, om sommaren blir så torr och solig som många hoppas.

* Årsstämman beställde märkning av alla cyklar, så att de omärkta exemplaren kan plockas bort till skrot eller försäljning. Så blir det nog på höstkanten

När saken avhandlades på styrelsemötet vittnade flera ledamöter om att det finns både cyklar och annat i trapphusen.

Farligt!

Det var tydligen bättre för två år sedan: "Brandinspektör gillade våra trapphus".

* Varmmangeln har tjänat ut. Den heter "Vølund typ 1816 S" och tillverkades i Danmark på 1970-talet. Termostaten är trasig. Det går inte att hitta reservdelar till så gamla maskiner, förutom på museum. En ny varmmangel kostar närmare 38.000 kr, och då är valsen en halvmeter kortare.

Så vi får försöka hanka oss fram med den mindre kallmangeln i fortsättningen. Där kan i alla fall inte termostaten paja.

* Fiberkabeln har åter krånglat, nu senast med ett driftavbrott som varade närmare ett dygn. OpenNet/Fiberdata säger sig förstå problemen, men ger svajiga förklaringar. Det är möjligt att vi så småningom går över till Ownit som internetleverantör, eller till någon annan. Ownit har rykte om sig att behandla kunderna väl.

Över alltihopa svävar Telenor, som äger vår avtalspartner OpenNet, vår leverantör Fiberdata och den tilltänkta räddaren Ownit.

* När Stockholmshem sålde ut Ekensberg år 2008 var det fyra bostadsrättsföreningar som köpte husen. Fem år senare har representanter för de fyra föreningarna träffats, två gånger. En femte förening, Gröndalssundet (de senast byggda husen där det tidigare fanns en tennisbana, bortanför ångbåtsbryggan), deltar också.

Vi som varit med har lärt oss en del av andra föreningars erfarenheter. Våra hus har ju mycket gemensamt.

Men brf Stapelbädden 5 (området kring affären och den höga skorstenen och lekplatsen på höjden) har avböjt att delta i dessa sammankomster.

* En av våra grannar har trots god hygien haft problem med väldigt många silverfiskar. Genom fastighetsförsäkringen (Trygg-Hansa) har brf Flytdockan 1 avtal med skadedjursbekämparen Nomor, som tydligen kan sin sak. Grannen har i alla fall inte återkommit i ärendet.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Föreningen Varvseken är räddad, åtminstone för de tre kommande åren.

Det är Varvseken som förvaltar gemensamhetslokalen, badbryggan och utomhusgrillar, och som sköter viktiga kontakter med kommunen om stigar och markytor. Verksamheten kostar traktens bostadsrättföreningar 50 kr/lägenhet/månad. Brf Ekensbergs Udde har länge haft en vacklande inställning till arrangemanget och har under någon tid avstått från att betala.

Nu har Uddens medlemmar slagit fast att de vill ha kvar Varvseken!

* Fiberkabeln har åter krånglat, på ett nytt sätt. Tidigare har hela fastigheten understundom varit utslagen, men nu är det ett begränsat antal hushåll som haft problem av och till. OpenNet känner till problemen och söker en lösning.

* Is och tjäle har gett vika för blommor och grönt på gårdarna. Det kommer mer - förnyelsen fortsätter.

* Omröstningen om pergolornas nya färger rycker allt närmare. Ombyggnaden beräknas starta 1 juli.

* Trappan mellan husen ner mot sjön ska repareras, och slänten bredvid ska snyggas till. Med hjälp av buskar hoppas vi att kunna förhindra fortsatt markförstöring där.

* Det finns drygt tiotalet dagvattenbrunnar runt våra hus. Ingen vet när de senast rensades. Efter diverse förfrågningar hos experter bestämde styrelsen att låta saken bero, och att hålla brunnarna under uppsikt vid sommarens skyfall.

* Bekämpning av mås på taken har diskuterats. Då ingen boende högt upp har klagat avstår vi från måsbekämpning.

* Det kan finnas anledning att ändra några detaljer i stadgarna. Exempelvis skulle det vara praktiskt att fritt kunna välja revisor, även om denne inte är auktoriserad eller ”godkänd”. Den som har synpunkter på någon bestämmelse i stadgarna kan höra av sig till styrelsen!

* Låneräntan ska vi försöka pressa, nedåt!

* Kattspillning i sandlådan på gård 141-145 har väckt irritation. En kattägare har därför försett sandlådan med ett skyddsnät som är lätt att plocka bort när barnen ska leka.

* Ventilationen i hela fastigheten kan behöva rengöras för att den ska fungera så som den ska. Undersökning pågår.

* Utomhusbelysningen Skulle kunna göras billigare genom byte till mer energisnåla lampor. Undersökning pågår.

* Styrelsens möten under hösten är nu inlagda i kalendariet på hemsidan.

* Fastighetens vattenförbrukning har minskat sedan fritidshemmet Gräsanden kopplades bort från vår ledning, från 9 000 kbm/år till7 500 kbm/år. Det är bra. Om vi minskar förbrukningen till 6 000 kbm/år kan vi byta till ett billigare abonnemang.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Pergolorna - de där träställningarna vid entréerna mot gårdarna - ska bytas ut i sommar. Alla medlemmar får möjlighet att rösta på sin favoritfärg.

* Somliga balkonger och detaljer på taken är i dåligt skick. Även fasaderna behöver uppmärksamhet. Utredning pågår, kan bli ett stort projekt.

* Sisab heter det kommunala bolag som äger fritidshemmet Gräsanden, nedanför 149an mot vattnet. Sisab har dragit rör genom vår fastighet, dels i 145ans källare dels nergrävt i marken. Sisab vill ha kontroll över sina grejer och har därför krävt ett så kallat servitut som ger Sisab rätt för all framtid att pyssla med rören. Så blir det. Sisab betalar 50 000 kr för intrånget, vilket får anses vara en framgång.

* Fiberkabeln tycks numera fungera som den ska. Faktiskt en nyhet, med tanke på hur det var i början av året.

* Maskinerna i tvättstugan har åldrats vackert, men sjunger nu på sista versen. Styrelsen överväger att byta utrustningen redan innan vi drabbats av många och dyrbara reparationer. Ett byte skulle minska kostnaderna för vatten och el. Utredning pågår.

Redan nu står det klart att flytande tvättmedel är mycket bättre än tvättpulver, både för textilierna och för maskinerna.

* Den nuvarande bokningen av tvättstugan är inte direkt användarvänlig. Dessutom tvingas boende i 147an och 149an att traska utomhus för att boka tid, även vintertid. En bättre variant kan vara bokning via internet, tillgänglig från alla uppkopplade datorer världen runt. Utredning pågår.

* Underhållsplanen är uppdaterad. Det är inte en förteckning över beslutade åtgärder, endast en lista över sådana saker som behöver en smula omtanke framöver.

* Reglerna för ombyggnad har kompletterats med några upplysningar om byggavfall.

* Hyrorna höjdes vid årsskiftet med 2,35 procent. Berörda får personligt brev.

* Den som träffar på någon medmänniska som behöver hjälp kan i fortsättningen ringa Stadsmissionens nattjour, 020-78 78 60.

* Efter årsstämman (torsdag 25 april kl 19, Varvseken, Gröndalsvägen 190) blir det enklare förtäring!

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Avbrotten i fiberkabeln har återkommit, senast (?) söndag 3 mars hela förmiddagen. Vi håller kontakt med OpenNet, som inte betalar ersättning men som försöker förbättra tekniken så att avbrott ska upptäckas och åtgärdas tidigare.

* Allt fler fimpar samlas utanför våra entréer. Grannarna blir irriterade och utväxlar misstankar och klent underbyggda beskyllningar. Fimparna har blivit en snackis. Jag anar att det finns roligare samtalsämnen.

* Torsdag 25 april håller vi årsstämma i Varvseken. Ett bra tillfälle att ställa frågor till styrelsen, och att välja nya ledamöter.

* Traktens måsar lever farligt. Brf Udden anlitar ett företag som plockar bort bon och pickar ägg. Brf Flytdockan överväger att göra samma sak. Synpunkter är välkomna!

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Flera maskiner i tvättstugan har den senaste tiden varit i olag. Driftia reparerar, styrelsen funderar över när det är dags att köpa nytt.

* Fiberkabeln har krånglat av och till efter årsskiftet. Leverantören OpenNet förklarar att det varit allvarliga fel vid två tillfällen, och bedyrar att dessa nu ska vara reparerade.

* Måsar är charmiga. Men de är aggressiva när de skyddar sina ägg och sina ungar, och deras träck är starkt frätande och kan skada taken. Grannföreningen Udden har gått till motangrepp vilket gör våra tak mer attraktiva än tidigare. Vi undersöker om även brf Flytdockan 1 ska vidta åtgärder.

* Förslag till årsstämman (torsdag 25 april) ska lämnas till styrelsen senast måndag 4 mars. Antingen i föreningens brevlåda Gröndalsvägen 145, entréplanet, eller med e-post till styrelsenflytdockan1.se.

* Byggavfallet som uppstår vid renovering av kök och bad ska placeras bakom containern för begagnade tidningar utanför 145:an. En medlem försökte hyra mark av kommunen, men det visade sig vara både krångligt och dyrbart. Det är förbjudet att placera byggavfall på trottoaren och på marken mellan trottoar och gata.

* Ingen har ännu hört av sig till Daniel Ekman, 145:an, 070-578 30 40 och erbjudit sina tjänster i samband med den lite festliga samvaro som flera medlemmar efterlyst. Kanske i anslutning till vårens eventuella städdag, eller som avslutning på årsstämman, eller vid annat tillfälle. Du som är intresserad av att ge samvaron ett handtag: snacka med Danne, han svarar nästan alltid!

* Vi har bytt ekonomisk förvaltare, från UBC till Hem och Fastighet. Skiftet gick bra, trots att avgifter och hyror nu ska betalas till ett nytt konto. Den som vill utnyttja autogiro kan ladda ner blanketten som finns längst ner på denna sida, eller vända sig till någon i styrelsen.

* Föreningen har sålt en lägenhet i 149:an. Där bodde tidigare en hyresgäst som sagt upp kontraktet och flyttat.

* 141:ans port mot Gröndalsvägen har krånglat en längre tid, och reparerats flera gånger. Problemen återkommer, dörren hänger alltför nära golvet och är känslig för mycket små gruskorn. Ett tips: sopa undan gruset, det kan hjälpa om dörren inte vill gå i lås. Senare i vår ska Driftia försöka öka avståndet till marken genom att lägga i brickor i gångjärnen.

* Intensivt nattligt sällskapsliv har upprepade gånger stört boende i 147:an. Om det inte hjälper att tala med grannen är det styrelsens ansvar att tala den boende tillrätta.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!