Styrelserapporter

 

p>* Föreningens kostnader för elförbrukning har minskat! En orsak är att det går åt mindre el sedan den allmänna belysningen utrustades med rörelsedetektorer och fläktarna i ventilationssystemet finjusterades. En annan orsak är att elpriset sjunkit. Nästa möjliga besparing gäller tvättstugan, men det får vänta till dess maskinerna behöver bytas ut.<strong></strong></p>

<p>* Hyrorna höjs med 2,7 procent från 1 maj, samt med 40 kr/kvm från 1 juli.</p>

<p>Den senare höjningen hänger samman med att ansvaret för tapetsering och målning av bostadsrum har flyttats tillbaka till hyresvärden. När Stockholmshem ägde fastigheten låg ansvaret hos hyresgästen, som därför betalade lägre hyra.</p>

<p>På Hyresgästföreningens förslag har ansvaret för målning och tapetsering av flyttats tillbaka till hyresvärden, varvid hyran blir högre.</p>

<p>Hyresgästerna ska få individuell information om de nya hyrorna.</p>

<p>* Planket vid 147:ans entré mot busshållplatsen har kanske sett sina bästa dagar. Om styrelsen inte lyckas lista ut meningen med brädorna ska de tas bort.</p>

<p>* Nya cykelställ är på plats, Trädgårdsgruppen har planterat. Pergolorna (träställningarna) på gårdarna ska förhoppningsvis målas.</p>

<p align="right">Sven-Åke Aulin

 sekreterare brf Flytdockan 1

 070-345 15 47</p>

<p><strong>Frågor? Synpunkter?</strong> Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!</p>

 * Brf Flytdockan 1 betalar medlemmarnas så kallade bostadsrättstillägg till hemförsäkringen. Det blir billigare än om var och en ska teckna detta tillägg, och framför allt är det en trygghet om någon råkar ut för en kostsam olycka typ vattenskada.

Bostadsrättstillägget gäller även den medlem som inte har någon egen hemförsäkring. Men då saknas ansvarsdelen, det som tidigare kallades drulleförsäkring.

De flesta vattenskador har inget inslag av vållande eller klantighet. Å andra sidan: om olyckan är framme kan det handla om många hundra tusen kronor.

Styrelsen uppmanar därför alla medlemmar och hyresgäster att hålla sig med en hemförsäkring. Där finns en ansvarsdel som kan vara viktig om någon boende har orsakat skada. Utan hemförsäkring kan det bli föreningen eller någon granne som får stå för större eller mindre del av kostnaderna.

Styrelsen förespråkar alltså både hängslen och livrem (hemförsäkring och bostadsrättstillägg)!

* Aftonens stora diskussion gällde en ansökan om andrahandsuthyrning. I sådana frågor kan medlemmens intresse stå emot föreningens.

Enligt stadgarna ska andrahandsuthyrning godkännas av styrelsen.

För föreningen är det bäst om lägenheterna bebos av medlemmar (eller hyresgäster). Då blir det fler boende som är valbara till förtroendeuppdrag, och som kan tänkas vilja hjälpa till inom föreningen. Andrahandshyresgäster är vanligen likgiltiga inför bostadsrättsföreningens vardag.

Tyvärr ger varken våra stadgar eller Bostadsrättslagen någon vägledning i avvägningen mellan föreningens och medlemmens intresse.

Styrelsen har därför sedan flera år lutat sig mot Hyreslagen, som reglerar en hyresgästs rätt att hyra ut i andra hand.

Hyreslagen pekar ut sådana skäl som kan ge rätt till uthyrning i andra hand. Det kan gälla ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden. I sådana fall har en hyresgäst, eller en medlem i brf Flytdockan 1, vanligen rätt att hyra ut sin bostad i andra hand.

Vår medlem fick klartecken till slut.

Om en medlem vill hyra ut i andra hand men styrelsen säger nej kan medlemmen överklaga hos Hyresnämnden, som är en domstol för boendefrågor.

* Det blev ingen städdag denna vår. Vi får nöja oss med entreprenören Svea Parks insatser. Till hösten kommer den gemensamma markskötseln förhoppningsvis åter igång, då finns det många förbrukade växtdelar att ta hand om.

* Föreningens sandlåda, på gården mellan 141:an och 145:an, ska få påfyllning.

* Klottret på betongrören som står på gatan ner mot parkeringen är fult och skulle behöva målas över. Dessutom behöver pergolorna (träställningarna i anslutning till portarna) på gårdarna målas om. Styrelsen undersöker vad det kostar att lägga ut jobben på ett proffs.

* Vi dröjer med att utnyttja det lånelöfte vi har sedan tidigare. För stunden behöver vi inte mer kontanter.

Däremot behöver styrelsen veta mer om vad det kan kosta att reparera konstaterade brister på taken, och hur bråttom det är reparera.

* Trädgårdsgruppens utrustning ska flyttas, och i fortsättningen inrymmas i städutrymmet i 147:ans källarplan.

* Det skiftande trycket i vattenkranarna utreds sedan flera veckor.

* De nya hyrorna sägs vara klara, men styrelsen har inte sett något protokoll. Vi kan därför inte meddela hur mycket hyrorna höjs, eller från vilken tidpunkt.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Gårdarna var det stora samtalsämnet på den gamla styrelsens sista möte före årsstämman.

Trädgårdsgruppen (Lena Berglund, Ylva Sandberg och Lena Hultman) var inbjuden. Gruppen förespråkade sin vision av gårdarna, som de också presenterat i entréerna. Gruppen ville veta när det kan finnas tillräckligt med pengar för att genomföra planerna.

Styrelsen konstaterade att ekonomin för närvarande inte tillåter några omfattande gårdsrenoveringar, och kunde inte heller lova att pengarna skulle finnas vid en bestämd tidpunkt i framtiden.

Däremot önskade styrelsen förslag på vad som behöver göras omgående, exempelvis utökad cykelparkering och markskötsel.

Trädgårdsgruppen svarade att det enligt experter är meningslöst att "smådutta". Det krävs ett större grepp, med öronmärkta pengar.

När Trädgårdsgruppen efter avslutad diskussion lämnat sammanträdet beslutade styrelsen

att ge vår nuvarande markentreprenör Svea Park i uppdrag plocka fram tio förslag till markförbättringar som kan genomföras på kort sikt. Det kan gälla byte av jord, beskärning av träd och buskar, utbyte av gamla ålderstigna växter mot nya fräscha. Förslagen från Svea Park ska diskuteras med Trädgårdsgruppen före beslut.

att installera 36 nya, säkrare cykelplatser, vilket (inklusive markarbete) kostar närmare 100 000 kr.

Vårens städdag hänger i luften. Varken Trädgårdsgruppen eller styrelsen har föreslagit något datum.

* Husens tak har besiktigats, varvid diverse brister upptäckts. Det är ännu oklart vad vi behöver göra omgående, och vad det kan tänkas kosta. Utredning pågår.

* Styrelsen har ändrat sig beträffande entrémattorna. Den tidigare leverantören Carpeting får behålla uppdraget, till en lägre kostnad.

* Nu är det helt klart att hyresvärden Flytdockan 1 ansvarar för underhållet av de lägenheter som hyrs ut. När Stockholmshem var hyresvärd låg en del av ansvaret hos hyresgästerna, vilket medförde lägre hyra. När ansvaret nu flyttas över på hyresvärden höjs hyran med omkring 40 kr per kvadratmeter och år, vilket motsvarar drygt 200 kr i månaden för en tvåa på 68 kvm. Denna höjning ligger vid sidan av den vanliga årliga hyreshöjningen.

* Driftia ska även i fortsättningen ta hand om fastighetsskötseln.

* Förskolan Matrosen har lovat att reparera staket och grindar på gården 141-145.

* Plåtdörrar har brutits upp och en låscylinder har stulits i källaren under 141 - 145.

* Det så kallade bostadsrättstillägget, som är en komplettering av hemförsäkringen, ingår i årsavgiften till brf Flytdockan 1. Det står i våra stadgar att föreningen ska betala detta tillägg.

Avsikten är att förebygga ekonomiska katastrofer vid exempelvis stora vattenskador. Sådana är visserligen ovanliga, men förödande om de inträffar.

Flera av våra grannföreningar har också betalt denna försäkring för medlemmarna. Nu har de beslutat att upphöra med den servicen.

Brf Flytdockan 1 fortsätter naturligtvis att betala detta bostadsrättstillägg, så som stadgarna föreskriver.

* I anslutning till årsstämman träffades den nyvalda styrelsen för att fördela uppdragen inom sig.

Stämman hade valt Joakim Pansar (149:an) att efterträda Barbro Stribolt som suppleant. Det är den enda personförändringen.

Ordförande Gert Gustafsson, sekreterare Sven-Åke Aulin och kassör Hans Bonnevier fortsätter med sina uppdrag. De bor alla i 145:an.

Övriga ledamöter är mer utspridda: Carina Granholm (147), Niklas Tengblad (149) och Åsa Bonthelius (141)

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Svea Park får fortsätta skötseln av marken omkring husen. Styrelsen har jämfört Svea Park med en annan entreprenör och kommit fram till att Svea Park ger mest för pengarna.

* Städningen har hittills skötts av en underentreprenör till Driftia. I fortsättningen har vi ett direktavtal med Tarjas Städservice www.tarjas.se. Kostnaderna blir ungefär desamma, men vi hoppas få ut mer för pengarna.

* Mattorna i entréerna levereras i fortsättningen av Söderbergs Mattleasing i Älvsjö www.mattleasing.se, vilket förhoppningsvis blir minst lika bra och dessutom något billigare.

Korrigering 120412: Efter förnyade förhandlingar om priset ändrade sig styrelsen. Den den tidigare leverantören Carpeting behåller därmed uppdraget.

* Skyddsrummet under 141:an är numera förberett för det värsta. Tidigare har torrklosetter, vattenbehållare, luftpumpar och annat som behövs förvarats i ett skyddsrum hos grannföreningen Stapelbädden 7, vilket inte är tillåtet enligt myndigheterna. Lyckligtvis kunde vår hyresgäst förskolan Matrosen avstå ett förråd där grejerna har packats in. Skyddsrummet kan härbärgera 173 personer.

* På årsstämman torsdag 3 maj kl 19 i Varvseken (Gröndalsvägen 190) blir det möjlighet att diskutera hur vi vill ha det med gårdarna.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

 

* Styrelsen har fått en skrivelse från Trädgårdsgruppen med ett antal frågor. Styrelsen konstaterar i ett svar att de 500 tkr som angetts i underhållsplanen för närvarande inte är finansierade.

Styrelsen inbjuder Trädgårdsgruppen till möte för diskussion om exempelvis cykelparkering och jordförbättring.

* Underhållsplanen är uppdaterad. Planen är en påminnelse om vad som väntar runt hörnet, inte en lista över beslut som styrelsen har fattat.

* Det finns stort behov av fler cykelställ. Styrelsen undersöker möjligheten att installera fler cykelparkeringar utmed infarten mellan 145:an och 147:an. Ingenting är ännu beslutat.

* Hissrenoveringen är godkänd av besiktningsman. Kostnaden blev omkring 1,7 milj kr.

Vid inspektionen upptäcktes två brister som inte har med renoveringen att göra, men som behöver rättas till. Dels är brandskyddet felaktigt utformat vid varje hissdörr, vilket innebär att eld och giftiga rökgaser kan spridas på ett farligt sätt. Dels är de så kallade styrskorna som leder hissen utmed de vertikala styrstängerna helt utslitna i 145:an. Besiktningsmannen rekommenderar att vi byter styrskor på alla fyra hisskorgarna.

* Vår förbrukning av värme har minskat efter övertagandet. Vi ligger nu på genomsnittlig nivå i trakten.

* Problemen med boende som tagit bort de ventilerade golvlisterna ser ut att vara lösta. Medlemmar som sålt bostaden har sett till att rätt golvlist installeras i samband med flytten.

* Det pågår förhandlingar om skötsel av utomhusmiljön, fastighetsskötsel, städning och entrémattor. Byte av leverantörer kan bli aktuellt.

* Tre lägenheter har fått nya ägare under vintern, och en fjärde lägenhet ligger ute till försäljning.

Sven-Åke Aulin

sekreterare brf Flytdockan 1

070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!