Styrelserapporter

* Styrelsen har fått en skrivelse från Trädgårdsgruppen med ett antal frågor. Styrelsen konstaterar i ett svar att de 500 tkr som angetts i underhållsplanen för närvarande inte är finansierade.

Styrelsen inbjuder Trädgårdsgruppen till möte för diskussion om exempelvis cykelparkering och jordförbättring.

* Underhållsplanen är uppdaterad. Planen är en påminnelse om vad som väntar runt hörnet, inte en lista över beslut som styrelsen har fattat.

* Det finns stort behov av fler cykelställ. Styrelsen undersöker möjligheten att installera fler cykelparkeringar utmed infarten mellan 145:an och 147:an. Ingenting är ännu beslutat.

* Hissrenoveringen är godkänd av besiktningsman. Kostnaden blev omkring 1,7 milj kr.

Vid inspektionen upptäcktes två brister som inte har med renoveringen att göra, men som behöver rättas till. Dels är brandskyddet felaktigt utformat vid varje hissdörr, vilket innebär att eld och giftiga rökgaser kan spridas på ett farligt sätt. Dels är de så kallade styrskorna som leder hissen utmed de vertikala styrstängerna helt utslitna i 145:an. Besiktningsmannen rekommenderar att vi byter styrskor på alla fyra hisskorgarna.

* Vår förbrukning av värme har minskat efter övertagandet. Vi ligger nu på genomsnittlig nivå i trakten.

* Problemen med boende som tagit bort de ventilerade golvlisterna ser ut att vara lösta. Medlemmar som sålt bostaden har sett till att rätt golvlist installeras i samband med flytten.

* Det pågår förhandlingar om skötsel av utomhusmiljön, fastighetsskötsel, städning och entrémattor. Byte av leverantörer kan bli aktuellt.

* Tre lägenheter har fått nya ägare under vintern, och en fjärde lägenhet ligger ute till försäljning.

Sven-Åke Aulin

sekreterare brf Flytdockan 1

070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

 

* Styrelsen beslutade utöka lånen med 700 000 kronor, bland annat för att kunna betala renoveringen av hissarna.

* Det blir slutbesiktning av hissarna i slutet av februari. Den som lagt märke till något som behöver rättas till skickar lämpligen ett mejl till styrelsenflytdockan1.se, eller talar med någon i styrelsen.

* Det händer faktiskt att någon vill sätta in pengar på bostadsrättsföreningens konto. Kontakta kassören Hans Bonnevier, som vet vilket konto som passar bäst.

* Avtalen med Driftia (fastighetsservice) och Svea Park (markvård) är uppsagda. Det pågår förhandlingar om eventuella förlängningar.

* Förslag till årsstämman ska lämnas senast måndag 2 april, antingen i föreningens brevlåda i entrén till 145:an eller (enklare för styrelsen) med e-post till styrelsenflytdockan1.se. Själva stämman äger rum torsdag 3 maj kl 19, i Varvseken som vanligt.

* Det har visat sig att föreningen har ansvar för diverse utrustning som hör till skyddsrummet under 141:an, men som sedan många år förvaras i ett skyddsrum som tillhör brf Stapelbädden 7. Både myndigheter och Stapelbädden 7 har tröttnat på arrangemanget, så grejerna ska under våren flyttas till ett förråd i vårt skyddsrum.

* Fastighetsägarna (en förening för fastighetsägare; brf Flytdockan 1 är medlem) har ordnat diverse rabatter som kan vara värdefulla bland annat vid renovering. Kortet delas ut i brevlådorna inom kort.

* Förhandlingarna om ett ramavtal för 2012 års hyror har strandat. Nu ska Hyresgästföreningen förhandla om hyrorna, hus för hus. Förhandlingarna kan dra ut på tiden. Hyresgäster bör förbereda sig på att hyran kan höjas retroaktivt, från 1 januari 2012.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* I mitten av januari tar Q-Park över skötseln av våra åtta parkeringsplatser från Stockholm Parkering. Förhoppningen är att föreningen därmed drar in mer pengar på verksamheten genom bättre avtal och fördubblat timpris, till 10 kr/timme. Dygnsavgiften förblir oförändrad.

* Sita tömmer grovsoporna för sista gången onsdag 25 januari. Veckan därpå tar Big Bag över hanteringen av grovsopor och elavfall, vilket blir billigare för föreningen. Sita ska dock fortsätta att tömma tidningspapperscontainern utanför 141-145:an.

Big Bag använder andra kärl, och inleder med rengöring av grovsoprummen. Kärlen töms onsdagar eller torsdagar.

* Vid renoveringen av hissen i 147an upptäcktes en säkerhetsbrist som under alla år slunkit igenom besiktningarna. Just detta problem kommer aldrig mer att uppstå, åtminstone inte i våra hissar. Förhoppningen är att arbetet i 147an ska bli klart i tid, trots denna incident.

* Årsstämma blir det torsdag 3 maj kl 19, i Varvseken som vanligt.

* Efter årsstämman blir det någon enkel förtäring och möjlighet till samvaro utan ordförande och protokollskrivning. Danne Ekman i 145:an har lovat att sköta utspisningen; han hoppas på fler frivilliga händer.

* Styrelsen träffas var fjärde vecka. Den som har något på hjärtat är välkommen att höra av sig; datum för sammankomsterna finns i kalendariet här på hemsidan.

* Driftia har fått en påstötning om städningen dels bakom tvättmaskinerna, dels om den nedersta delen av trappan i 141:an.

* Den allt dyrare elektriciteten försöker styrelsen kompensera med diverse besparingar. Ett exempel är den nya belysningen i trapphusen som slås på när någon rör sig i närheten av en armatur. Men vi har inte hittat någon metod att kompensera för att avgiften för elkablarna stiger. Den senaste prishöjningen kostar 10-20 tusen kronor om året, och det finns inget alternativ till monopolisten Fortums.

* Värmen är också en tung post, men genom att byta ut värmeväxlaren som förser radiatorerna med varmvatten sparar vi pengar. Styrelsen har gjort studiebesök i undercentralen i 145:ans källare och lyssnat till Niklas Tengblads förklaringar. Även varmvattnet i kranarna förses med vatten via en värmeväxlare, men den behöver inte bytas. Inte än.

Sven-Åke Aulin sekreterare brf Flytdockan 1 070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* För första gången på flera månader finns det inget byggavfall utanför våra portar.

Den som ställer ut byggsopor ska naturligtvis se till att de tranporteras vidare till någon återvinningsanläggning.

Den som renoverar ska rapportera det till styrelsen, det finns en blankett på hemsidan.

Den som renoverar ska visa hänsyn till grannarna genom att i god tid varsla om borrning, bilning och avstängning av vattnet. Detta borde vara en självklarhet.

* Styrelsen fortsätter diskussionen p, p-platserna, efter att en medlem protesterat mot den planerade utökningen. Avsikten var att öka föreningens intäkter med 20.000 kr eller lika mycket som en höjning av årsavgiften med 1 procent skulle inbringa.

* Årsavgiften ökar ändå med 2 procent vid årsskiftet, som tidigare meddelats.

* Omgörningen av gårdarna skjuts på framtiden. Arbetet beräknades kosta 500.000 kr förutom ökade driftskostnader, vilket kräver ytterligare nya lån som föreningen inte har råd med för närvarande.

* Föreningen behöver ändå utöka lånen i början av 2012, för att klara av hissrenoveringen.

* En pil på strandpromenaden bortåt badbryggan har nyligen sågats ner. Virket var friskt, men trädet var livsfarligt. På grund av en djup spricka kunde trädet rämna när som helst.

* Daniel Ekman i 145:an har lovat att mot ringa ersättning fräscha upp borden som står på gården mellan 147:an och 149:an.

* Bostadsrättsföreningen Udden har numera två hemsidor, sedan portombuden startat en egen sajt Portombudssidan brf Udden. Där finns bland annat intressanta bilder från den tid då det byggdes fartyg här i trakten.

* Hissen i 145:an är nu renoverad. Om larmknappen trycks in några sekunder ljuder en stark signal som hörs i hela trapphuset, om larmknappen hålls inne lite längre får man kontakt med en telefonist som kan se varifrån larmet kommer, och som man kan tala med. Larmet fungerar även vid strömavbrott liksom nödbelysningen, som ser ut som en liten knopp i taket.

Sven-Åke Aulin

sekreterare brf Flytdockan 1

070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Gårdarna har åter blivit aktuella, sedan Trädgårdsgruppen lämnat ett förslag där alternativen kan jämföras med varandra. Efter diskussion sköts frågan upp; styrelsen behöver läsa på. Även cykelparkeringen sköts på framtiden, eftersom den hänger ihop med gårdarnas utformning.

* Den färgglada "månlandaren" som sedan några veckor står på vår parkeringsplats ska bort. Anläggningen används för att förse de små traktorerna med sand som sprids på traktens gångvägar. Styrelsen hoppas att ägaren hittar en mer diskret placering.

* Styrelsen har nu beslutat att det blir fyra nya p-platser på parkeringen.

* Som alla kan se står sopcontainern fortfarande kvar. Enligt uppgift från entreprenören pågår reparationerna, hela tiden. De inleddes efter haveriet i början av juli.

* Hissrenoveringen ska genomföras som planerat, och inleds i 145:an måndag 5 december. Någon trist typ har tagit bort lapparna med upplysningar om renoveringen, vilket inte hindrar att projektet genomförs.

Hissen kommer att vara avstängd i närmare två veckor; under vecka två kan man komma överens med någon reparatör som kan köra hissen tillfälligt vid särskilt stort behov (pianoleverans eller liknande).

* Det kommunala bolaget Sisab, som bland annat äger grannfastigheten Flytdockan 2 med fritidshemmet Gräsanden nedanför 149an, har nu lovat att ersätta brf Flytdockan 1 med 35 000 kronor för de olägenheter sommarens rördragningar orsakade oss. Sisab ska dessutom betala några av Driftias jourutryckningar till följd av misstag i anslutning till rörarbetena.

* Den kommunala stadsdelsförvaltningen har frågat om traktens bostadsrättsföreningar vill medverka till vården av den kommunala marken utmed strandkanten. Brf Flytdockan 1 avböjer erbjudandet; vi anser att det är kommunen som ska sköta den kommunala marken.

* Det har varit störande driftavbrott i fiberkabeln den senaste tiden. Medlemmen Eric Tigerholm har inlett en intressant dialog med OpenNet om orsaken, samt tipsat om enkla förbättringar så att vi slipper just denna typ av störningar i fortsättningen.

* Byggavfallet mellan 145an och 147an ligger fortfarande kvar. Vi är allt fler som undrar vem som bytte toastol mm för några månader sedan. Med tanke på skräpets placering ligger det nära till hands att misstänka någon granne i föreningen.

Sven-Åke Aulin

sekreterare brf Flytdockan 1

070-345 15 47

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!