Styrelserapporter

* Torsdagen 17 mars 2011 blir den en extra föreningsstämma, i föreningens lokal bredvid tvättstugan. På dagordningen finns en enda punkt, en stadgeändring som blivit aktuell i samband med installationen av fiberkabel.

För närvarande tas årsavgiften ut i proportion till andelstalen/bostadsytan.

Styrelsen vill göra det möjligt att ta ut samma krontal för alla bostäder. Fiberkabel till en stor lägenhet drar ju inte större kostnader än kabel till en liten.

Styrelsen vill dessutom göra det möjligt att ta ut avgift i proportion till förbrukning av varmvatten eller elektricitet.

Ändring av stadgarna förutsätter beslut på två stämmor, så saken kommer upp även på årsstämman 5 maj.

Styrelsens förslag återfinns i bilagan nedan.

* Avgift för fiberkabel till bostadsrätter. Styrelsen har beslutat att avgiften blir 150 kr för varje bostadsrättslägenhet. För detta får alla medlemmar tillgång till internet, samt möjlighet att på egen bekostnad komplettera med TV och telefoni.

* Fiberkabeln till hyreslägenheterna kommer att medföra höjd hyra, omkring 45 kr i månaden. Den hyresgäst som vill använda internet ska betala 150 kr i månaden till föreningen. Därefter har hyresgästen möjlighet att - också på egen bekostnad - komplettera med TV och telefoni.

* Senaste dag för medlemmar att lämna förslag till årsstämman är måndagen 21 mars.

* Hissarna ska förhoppningsvis renoveras under året. En konsult har tidigare undersökt vad som behöver göras, och styrelsen ska begära offerter från tre tänkbara leverantörer.

* Styrelsen fortsätter att söka entreprenör som i första hand ska reparera våtrummen i det tidigare gruppboendet på bottenvåningen i 149:an. Det finns flera kandidater; förhoppningen är att arbetet kan inledas med det snaraste. Om renoveringen av gruppboendet blir bra kan samma entreprenör anlitas för andra arbeten, i första hand renovering av hyreslägenheternas våtrum som föreningen har ansvar för.

* Gruppboendet ska i fortsättningen - som tidigare meddelats - befolkas av några flickor i övre tonåren som behöver lugn och ro för att klara av sina gymnasiestudier. Det är kommunen som hyr lägenheten, och som väljer ut vilka personer som får flytta in med andrahandskontrakt. Jag upprepar denna upplysning därför att kommunen i ett skede var otydlig beträffande sina planer. Nu vet vi vad som gäller.

* Det går rykten om att det finns medlemmar som bryter mot bestämmelserna om ventilation. Det gäller dels golvlisterna/socklarna, som ska vara ventilerade, dels spisfläktarna som inte får vara motordrivna. Eftersom avvikelser kan vara ett hot mot fastighetens ekonomi och klimat har styrelsen gett Gert Gustafsson och Sven-Åke Aulin (det mindre roliga) uppdraget att kontrollera golvventilation och köksfläktar.

* Vi ska bjuda in brandskyddet för att få tips om hur vi kan förebygga risker och skador.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Jodå, nu är avtalet med kabeloperatören OpenNet, www.stockholm.opennet.se/, äntligen undertecknat. I slutet av januari 2011 tas den nya kabeln i bruk.

Priset blir omkring 150 kr/mån/medlem och är obligatoriskt för alla medlemmar. Det ger mycket bra uppkoppling till internet (100/100).

Hyresgäster kommer att få betala omkring 45 kr mer i hyra. Om hyresgästen också vill utnyttja internetanslutningen så kommer den uppkopplingen att kosta ytterligare omkring 105 kr/månad.

Styrelsen har ännu inte fattat beslut om slutliga priserna, det återstår en del formaliteter att reda ut.

Den som vill se på tv och/eller telefonera via fiberkabeln skall själv teckna abonnemang; OpenNet har ett stort utbud ("öppet nät"). Detta gäller både medlemmar och hyresgäster.

Det kommer mycket mer information om detta, i brevlådorna och här på hemsidan. OpenNet planerar också öppet hus på kvällstid i Varvseken, troligen i januari.

TV,telefoni och Internet från ComHem kommer att finnas kvar som vanligt även efter att fiberkabeln tagits i bruk. Men vill man helt gå över till tv, telefoni och internet via fiberkabeln, vilket säkert kommer att bli billigare, bör man tänka på vilka uppsägningstider som gäller hos ComHem.

* Det blir nytt tak över 147:ans entré mot busshållplatsen; det gamla taket var felkonstruerat så att nederbörden samlades på trappen (som också ska renoveras).

* Målningen av trapphusen går bra. Även grovsoprummen ska målas, efter årsskiftet.

* Grovsoprummen får en ny chans. De tidigare behållarna för metallskrot har avskaffats, förhoppningen är att det ska leda till bättre ordning. Samma gamla uppmaninger gäller fortfarande: mindre luft i containrarna (kartonger ska plattas till!), mindre hushållssopor i containrarna (använd sopnedkasten!).

* Den nya fjärrvärmen är nu inkopplad, utan att lägenheterna blev utkylda. Vår kassör Niklas Tengblad var enda vittnet, och han var imponerad av hur snabbt och effektivt arbetet utfördes. Tidigare har vi köpt värme av Stockholmshem, men nu köper vi tillsammans med övriga bostadsrättsföreningar i trakten direkt av Fortum, vilket ska bli billigare.

* Det har stått i kalendariet att styrelsen skulle ha ytterligare ett möte före årsskiftet. Det mötet är inställt.

* Det finns boende som vill sälja eller skänka bort användbara grejer, eller som vill köpa. Kolla knappen "Pryltorg" på hemsidans förstasida, i vänsterspalten!

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Den här gången kunde styrelsen samla sig kring en föreslagen kabeloperatör, som ska förse fiberkabeln med innehåll (internet, tv-kanaler, telefoni). Avtalet ska - förhoppningsvis - skrivas under 23 november. Det blir snabbare och billigare internet än vad Comhem erbjuder, samt ett stort TV-utbud. Om allt går på räls kan kabeln tas i bruk någon vecka in på det nya året.

* Vi fortsätter att leta våtrumsentreprenör. Föreningen ska renovera våtrummen i gruppboendet i 149:an samt de fem hyreslägenheterna och förskolan Matrosen. När föreningen hittat ett företag som vi tror på och testat kan naturligtvis intresserade medlemmar söka kontakt med samma företag.

* Alla som renoverar, eller har renoverat, bad eller wc uppmanas att lämna ett så kallat kvalitetsintyg till styrelsen. Det går naturligtvis bra med en kopia. Ett sådant dokument kan vara avgörande om det någon gång i framtiden inträffar en vattenskada. Utan ett sådant intyg finns risken att medlemmens/föreningens försäkring inte gäller. Vattenskador kan bli väldigt dyra.

* Värmesystemets cirkulationspump går hela sommaren, och styrelsen hade hoppats kunna spara pengar genom att stänga av pumpen de varmaste månaderna. Men sedan Rolf Strand räknat på saken visar det sig att en avstängning skulle kosta mer än den smakar, så pumpen får gå året runt även i fortsättningen.

* De som bor i 147-149 ska försöka förbättra ordningen i utrymmena avsedda för barnvagnar och cyklar.

* Alla trapphus måste tömmas inför ommålningen som inleds endera dagen. Endast krukväxterna är välkomna tillbaka när målningen är slutförd. Trapphusen är inga förvaringsutrymmen.

* Grovsoprummen kostar omkring 70 000 kr om året, eller en dryg hundralapp per lägenhet och månad. Flera styrelseledamöter anser att vi inte får valuta för pengarna och vill därför stänga grovsoprummen. Det är också så att några boende (särskilt i 147-149) missbrukar grovsoprummet och slänger vanligt hushållsavfall (äpplen, ölburkar mm) i containern som då blir grisig och otrivsam för alla utom traktens flugor.

Men sista ordet är inte sagt. Vi som inte har bil har stor nytta av grovsoprummen. Och hur blir det med möjligheten att sortera glödlampor, elavfall och metallavfall om grovsoprummen avskaffas?

* Det har varit problem med tvättstugans elektronik, så att det inte gick att komma in och hämta tvätt som var klar. Om detta händer igen: ta kontakt med Eric Tigerholm i 141:an, med undertecknad Sven-Åke Aulin eller med någon annan i styrelsen.

* Den "obligatoriska ventilationskontrollen" (OVK) visade att allt fungerar som det ska.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

* Trätaken ovanför balkongerna högst upp i trapphusen behöver läggas om. Det är föreningens ansvar. Arbetet inleds i vår.

* Föreningen har ansvaret för våtrummen i hyreslägenheterna, och letar efter någon bra entreprenör. Styrelsen tar tacksamt emot tips om bra företag (pålitligt och prisvärt).

* Trapphusmålningen startar senare än planerat, på grund av sjukdom hos entreprenören Sandå Måleri. Medlemmarna ska som utlovat få möjlighet att välja mellan två olika färgsättningar. Arbetet beräknas fortfarande vara klart vid årsskiftet.

* Installationen av fiberkabel (för internet, tv och telefoni) är klar och kontrollerad. Nu återstår att fylla kabeln med innehåll. Rolf Strand och Eric Tigerholm är föreningens agenter i jakten på bästa lösningen.

* Den tidigare utlovade avgiftshöjningen vid årsskiftet skjuts upp minst ett kvartal. Styrelsen vill veta mer om hur ekonomin utvecklats under 2011 innan det är dags för beslut. Bakgrunden är att kostnaderna för räntor, värme och el troligen sjunkit under året.

* Någon har höjt värmen från ett värmeelement i 145:ans entré. Det är sabotage, och kostar föreningen/medlemmarna 5000 kronor om året. Samma sak har tidigare inträffat i 147:ans bottenvåning; där har föreningen justerat termostaten för att försvåra nya sabotage.

* Den av staten föreskrivna obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) genomförs på förmiddagen torsdag 28 oktober.

* Flytdockan 1 är medlem i Intresseföreningen Varvseken, som sköter samlingslokalerna på Gröndalsvägen 190, badbryggan mm. Folk från Varvseken diskuterade nyligen Ekensbergsområdet med tjänstemän från stadsdelsförvaltningen.

Kommunen lovade att städningen ska bli bättre; att träd och buskar ska skötas med större omsorg och att Äventyrsparken som ligger upp mot Ekensbergsvägen så småningom ska restaureras.

Till våren ska kommunen ta bort de träd och grenar utanför Uddens Förskola som dödats med giftampuller. Då blir det möjligt att överblicka skadornas omfattning.

Rötterna från träden utmed Gröndalsvägen orsakar problem för fotgängare och fastigheter. Trottoarer och gräsmattor förstörs. Trafikkontoret ska se till att asfalten och gräset skyddas mot de vildvuxna rötterna.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!

Styrelsen beslutade vid ett extramöte att skjuta upp beslutet om vilken kabeloperatör som ska förse våra fiberkablar med innehåll.

Styrelsen skulle säga ja eller nej till ett enda förslag som förhandlats fram i samarbete med brf Stapelbädden 5 och brf Stapelbädden 7. Undertecknad Sven-Åke var Flytdockan 1:s representant i arbetsgruppen, och ansvarade också för informationen till styrelsen i Flytdockan 1.

Förslaget avvisades dels med hänvisning till bristfällig information om alternativa leverantörer, dels med hänvisning till att TV-utbudet ansågs alltför magert.

Några av styrelsens ledamöter efterlyste dessutom möjligheten att spela in TV-program på TV-boxens hårddisk, vilket inte är möjligt i det underkända förslaget.

Styrelsens Rolf Strand och Eric Tigerholm erbjöd sig vid sittande bord att utarbeta ett mer överskådligt förslag som ska ge de boende betydligt större valmöjligheter, och styrelsen ett bättre beslutsunderlag.

Sven-Åke Aulin

sekreterare i styrelsen för brf Flytdockan 1

Frågor? Synpunkter? Använd gärna formuläret här nedanför! Det du skriver kommer som e-post till styrelsen. Om du vill att det du skriver ska synas på hemsidan kan du använda "Anslagstavla" som finns i vänsterspalten!